Skip to main content

Full text of "dao_gia_khi_cong"

See other formats


Kim Tien Chirng Luan 

Lieu Hoa Dirong 1. Tu* luyen dan 

■7 

(Noi r5 tieu chu thien) Hoa Duong noi : Muon tu dqi dao khong co bi quyet gi khdc ngoai 
than va khi. 

Than la nguyen than trong tarn, khi la nguyen khi trong than. Luc 
luyen tinh thi nguon khi a trong tinh. Tinh khi von la mot, cho nen Tao 
to su noi : Dai dao gian di, chi co than khi hai thii ma thoi. Pham ke hoc 
dao phai biet duoc dao cua than khi, la dao cua am duong, tinh menh. 
Nen noi khong co bi quyet gi khac ngoai than khi vay ! 

Tru&c sua den rot cua tao hoa, hieu suot thanh troc. 

Tao hoa la sanh co cua than, do co do ma sanh hinh, Tien Phat do 
co do ma thanh dao. Hoc gia trade den cho rot cua co tao hoa ma ha thu 
cong phu. 

Thanh la khong co tuong cua troi dat nhan nga, hon hon luan luan, 
hoang nhu thai hu. Luc ay chua co gi ca truoc thien co, toan la hu, tinh 
cue tu dong la thanh. 

Troc la ton tuong, tu lu, thay nghe. Tri giac sau khi co dong la troc, 
khong the chang biet vay. 

9 r 

Khi tinh sanh, co the thorn ma nhiep. Tinh sanh la nguyen khi dong ma tinh sanh. Tham la tham cho dieu 
cua khi, tux; la la tu lay chanh niem cua ta, liem thu cai than vi te, thanh 
chi chuyen y, tham nhap den cho dong cua khi, chieu nhiep lay tinh sanh, 
quy ve goc huyet, dung hoa phanh luyen. 

Ke do xet den ho hap, ro biet thu tu. 

Ho hap cung goi la phong. Khi dung phai co thu tu. Phap chuyen 
bien khong the noi chung chung duoc. Nhu luc tinh sanh, phai dung ho 
hap de nhiep tinh. Luc duoc sanh, phai dung ho hap de thai duoc. Duoc 
da ve 16, phai dung ho hap de niem goi (phong co). Luc khoi hoa, phai 
dung ho hap de khoi hoa. Luc moc due, phai dung ho hap de moc due. 
Kim dan truoc sau toan nhd ho hap, nen noi "ro biet thu tu". 

Ngay khi than ngung, HAY Gil? HOI VAO . 

Than da ngung nhap khi huyet, thi than tu luyen khi. Than khi 
tuong hop, thi khi tu luyen than vay. 

Ve sau co the thi , co the nhan de tinh co the bien hoa. 

Thi la hau thien khi, la khi me. Nhan la tien thien khi la khi con. Khi 
con nhan khi me, thi tinh tu hoa khi vay! Neu chang ro chan tieu tuc la 
cua khi me thi khi con chay theo ngoai canh, tinh lam sao hoa khi. 

Thu&ng thdy nguai dai cung biet duang sanh ma luyen tinh chang 
tru, kim dan chang thanh, do chang biet theo each tu nhien ma gay ra loi 
hon thai hon luyen. 

Pham nguoi doi hoc dao, biet duong sanh thi nhieu, ma hoa tinh 
thanh kim dan thi it. Do chang biet phep phong hoa, duoc san co luc, 
phong co (niem goi) co 16, chu thien co muc, ma lai hon thai hon luyen. 

Ma ede sdeh xua, thdy co vi du cho Id dinh dao 16, thi bi 16 dinh dao 
16 lam roi. 

Sach xua lay 16 dinh lam vi du cho cho luyen tinh luyen khi. Ke phuong si dua loi ay ma goi nu dinh la cho thieu luyen. So hoc chang 
dang chan truyen, tin ma lam vay. Neu co chi tu chan biet lam sao de 
theo cho dung ! Ma duong di la thai thu thang giang 6 hai mach Nham 
Doc. Du Ngoc Ngo noi : Nham doc hai mach ho hap vang lai la hoang 
dao vay. Nham mach bat dau duoi huyet Trung Cue theo len den Mao 
Te, tuan hoan trong bung, len Quan Nguyen den yet hau. Con Doc mach 
bat dau tu Ha Cue theo ngam trong xuong song len Phong Phu nhap dinh 
nao. Hai mach thong thi tram mach deu thong vay, thai thu do do ma van, 
chu thien do do ma chuyen, biet theo 16 dinh dao 16 do thi kim dan moi 
thanh. 

Vi du la dim hong duac vat, thi hi nguai nhan chinh la dien hong 
dwoc vat. 

> r 

Nguoi xua tu dan, noi than khi ma vi du la dien hong, noi chan tinh 
ma vi du la duoc vat de nguoi de biet. Ke ngu nghe duoc lai hieu dien 
hong la lay pham dien pham hong lam duoc vat thieu luyen, me muoi 
muon diem hoa phuc thuc, cau phu quy truong sanh, nguoc lai den noi 
tang than pha gia, ngu chi ma lam the. 

Cho nen gia dao hien, ma chan dao liii. Nguai dai vi ede lai noi vi 
du lam cho me lam hai hi nhieu do. 

Cac sach cho nhieu vi du, xet den cho coi nguon, khong noi ngoai 
than khi 6 tarn than. Nguoi me thay vi du ma mo mat, lai doi rang duoc 
tien thien khi chang 6 tu than ma 6 nu dinh. Ke so hoc thay can, chang 
phan biet chan nguy, tin phuong si me long, chang ro kim dan, nao biet 
chan quyet, mo toi coi nguon dai dao, le nao chang dang canh tinh hay 
sao. 

Do do ma biet ke trinha thay duac sang, he hi tai hoa cung do thay 
ma luy. Vi nguai chang hieu cho dieu trong cac sach, rot cuoc bo di 
chdnh ly. 

Nguoi tri biet ro chan gia, tru vong ve chanh, tham ngo dai dao. Hoi 
cau minh su mong duoc an chung chan quyet bi mat. Nguoi ngu chang vay, mung nhan bang mon tieu phap cua may thay ngu me, bo di tien thu 
chan quyet ma noi chang can kinh sach, chan quyet tai trong tarn ta, me 
chung loan chan. Hau hoc nhan, lam, noi theo nen tarn dia chang sang, 
chang doc nhieu sach ma mat di chanh ly vay. 

Cho nen rat muon noi ro ve dao thien tien nay, ve nguon coi cua 
than khi. 

Than la nguyen than, khi la nguyen khi. Sao goi la tien thien, ngay 
khi hu cue hoang hot vay. Da biet hoang hot la gi, chmh la than cua tien 
thien vay. Khi hoang hot, chang giac hot ma chan co tu dong, duong vat 
bot ma cu ay la tien thien khi do. Ngay khi ay lap tuc ha thu tu luyen thi 
chang so trai neo tien. 

Luyen tinh co khi a ben trong. 

Tinh do khi hoa, khi do tinh man. Luyen tinh la luyen khi, nen noi 
khi o trong vay. 

Luyen hinh co than a hen trong. 

Luyen than tuc la luyen tinh, xua co noi : Hinh hoa ma sau khi sanh, 
than ngung ma sau thuy dung. Than khi hop mot, nen than o trong vay. 

Luc luyen phdi ro hoa, dung hoa tat kiem phong. 

Hoa la than vay. Luc Tinh sanh lay than ngu tinh, thi tinh duoc quy 
nguyen (ve nguon), nen biet quy ma ngay luc do lau lau lai lay ho hap 
huan chung (dun nau), thi tinh co the hoa lam khi. 

Giit lai thi thanh, nguai von co khieu, hap duac tu nhien. 

Luc ngung than, ngoai khong thay nghe, trong tuyet tu lu, chuyen 
chi mot long ngung nhap khi huyet. Sau can yeu la hop dong tinh tu 
nhien, chang nen che phong. 

Neu thuang luc luyen y theo nhu vay, thi duac vat tu sanh. 

Ngay luc duong dong theo vay ma luyen, pham khi co dong ben ngay luc do ma luyen, luyen ky roi thi dugc vat tu sanh vay. 

Sank, chdy mqnh theo con duong cu, neu chang khoi hoa ve Id, kho 
trdnh cdi hoqn chay thodt mat. 

Duong cu la duang quan vay. Theo ngay thang tich luy tinh khi day 
ma chay vay. Ngudi xua goi tau tiet la do noi do. Khoi hoa la cong phap 
dugc vat ve 16. Dugc sanh neu chang lay dem ve 16, thi dugc vat thuan 
theo duong cu chay thoat. 

Ngay khi dugc vat ve lb, nhanh chong khoi hoa bite chdy mqnh tran 
khdp. 

Xua noi : hoa buc kim hanh dien dao chuyen tru la nhu vay. Lam 

theo phap am phii duong hoa, neu chang hanh hoa chu thien, thi khi 
chang tu dan chang ket vay. 

Tren neu chang ro cho tinh vi cua hoa hdu, tuy co dugc cung chang 
the thanh dan. 

Hoa hau ay la mot ten chung, trong co thu tu nhu sau : Nhu tinh 
sanh co dieu dugc hau, dugc san co thai thu hau, ve 16 co phong hau, 
khoi hoa co van hanh hau, moc due co dinh tuc hau, hoa tuc co chi hoa 
hau, ay deu la bi co cua tieu chu thien. Neu chang thau ro cho tinh vi, tuy 
co dugc ma chang dugc phap do cua hoa de thanh dan, dau the chang 
thong suot ! 

Chang biet tieu tuc cua thdc thugc. 

Thac thugc ay la ho hap ra vao, nguoi xua vi du la ton phong. 
Thang giang do gio ay van hanh, chang dugc gio do cot loi chang dung 
phap. Pham tieu chu thien, truoc sau gio trong thac thugc (ong be 16 ren, 
la ho hap) lam quyen bmh cua kim dan. 

Chang ro phap do cua thang giang. 

Thang giang la van hanh phap chu thien, da hanh chu thien thi co do so, nguoi hoc dao so sai chang biet thang giang do so, nen dan chang ket 
duoc. 

Chang biet moc due ve sau. 

Moc due ay la mao dau cung goi la sanh sat vay. Lay dinh tuc (dung 
tho) lam moc due ve sau vay. 

Chang hieu cho de quy can. 

Quy can ay la hoan ve goc khi huyet. 

Nhu vay ma khong luyen thl lam sao thanh dao duac. 

Neu ngoi den ngoan khong. Chang ro dai dao yeu quyet, tuy tu cung 
chang ich loi! 

Dai pham luc lam ca, phdi tu v&i than thong suot to sang, y chi 
dung mdnh. 

Khi co den la luc thai thu huan luyen, can phai tranh hon me tan 
loan. Muon tu dan, phai tu tinh tien dung manh. Mong cung chang ai 
giup do duoc. 

Lap dinh thien tarn lam chu te. 

Thien tarn cung goi la trung hoang, o tai troi ma ngay thang, cung 
goi la thien cuong, cung goi la dau tieu, tai troi lam thien tarn, o nguoi la 
chan y trong minh, neu mat chan y, cung nhu quan than mat vua vay. 

Xoay tra quay chuyen hdnh xe (Phuc thdu ). 

Phuc thau la y boi hoi qua lai. Nhu true xe dung tay ma quay 
chuyen. Thai Thuong Noi : 30 true la bo true cua banh xe. 

Trong giuc thdc thuac tieu tuc , ngodi y dau binh tudn hoan . 

Thac thuoc tuc la ho hap vay, chu thien hoa hau bang thac thuoc lay 
dung do so cua chu thien. Trieu Nguyen Tu noi : Khuyen nguoi giu theo chu thien so, chang de Id thi phuc quai thoi. Bau bmh tuan hoan tuc la co 
hoat bat van chuyen do. 

Nhu vay than khi tuong y ma hanh, tuang y ma tru, thi chu thien tqo 
ho a hap nghi. 

Pham luc hanh hoa, khi y than ma hanh, than y khi ma tru. Hoa hau 
duong hanh, thi than khi cung duong hanh. Hoa hau duong tru, thi than 
khi cung duong tru. Hoa hau ma dung, thi than khi cung dung. Nhu vay 
ma luyen, thi kim dan co the thanh vay. 

Thoi Kien Long, mua xuan nam Canh Tuat, Lieu Hoa Duong truyen 
xong tai Lu bong, trong co mieu Khiet Vuong. Kim Tien Chirng Luan 

2. Chanh dao thien thuyet 

"7 

(Noi ro tieu chu thien) Hoa Duong noi : Tien dao luyen nguyen tinh lam dan. 

Pham luyen dan trade khi ha thu, la luyen nguyen tinh trong than, 
tinh du day thi khi ty phat sanh. Phuc luyen nhu vay phat sanh khi, thu 
hoi boi bo chan khi, den khi khi du, sanh co chang dong la dan, thi can 
khieu cua nguoi khong con lau tinh ma tien duong thanh nhan tien vay. 

Phuc thuc se duoc xudt than Men hoa, nguoi doi nghe duoc sao 
chang mong cdu.. 

Phuc thuc ay, trade duoc phap tu luyen tieu chu thien, lay thai dai 
duoc van chuyen qua tarn quan, nen noi phuc thuc luyen khi hoa than, 
xuat than hien hoa nguoi the gian sao lai chang mung vay. 

Thien co sao ma bimat, do vi hoc gia chua than hieu den coi 
nguon, phdn nhieu bo do tren duong di. 

Thien co tuc la sanh co trong than ta. Nguoi xua noi, duong khi 
sanh, doi nay goi la hoat ty thoi. Chan tien thuong thanh an cho tham 
mat chang de lai loi tren sach, hoc gia khong cho de tim, khong tu doi 
mai tu luyen, nen danh giua duong ma bo. 

Cho nen nay co it loi, muon nguoi hoc hieu duoc tong qudt cdi tot 
dep cua van vat tinh vi, do la phap duong than lap menh rat qui bdu nay 

vay. 

Cai tot dep cua van vat goi la tinh, nhan co tinh nay ma sanh nhan, khong co tinh thi chet. Cho nen noi tinh la nguon coi cua tinh menh. Am 
Phu kinh noi : Tinh la khi me, than la khi con. Xua noi, luu duoc duong 
tinh, than tien hien thanh, chang dang giu gin sao! 

Nhu tinh ay bqi, lay tinh bo tinh, giu de hoan so, do vay ma duoc 
song. 

Trung nien, tuoi da Ion, do tinh da hao tan. Nen phai dung phap bo 
tinh tro giup. Chung Li chan nhan noi rang : Ngudi Ion tuoi tu tri trade 
nen ciiu ho. 

Chua bqi thi ngay do ma sieu thodt duang thai hoa than, tuc cung 
tu hanh de tu tie chuyen bien den thanh qua. 

Chua bai ay la dong trinh, goc giu duong tinh tuc khi, mien duoc 
cong phu bo tinh true co, theo vay ha thu thai dai duoc chang qua 7 ngay, 
tinh cong 10 thang thi co the xuat than lam than tien vui ve, nen noi cung 
tu hanh tu tu chuyen bien de thanh qua vay. 

Neu than thuqn theo tinh, theo tu nhien tqo hoa thi nhan dqo tron. 

Ngudi ddi moi luc tinh sanh, chang biet tu luyen, thuan theo tao 
hoa, nam nu giao hop, la duong nhan sanh, do khi thuan hoa. 

Neu than nghich van, tinh tu tu nhien tqo hoa, thi tien dqo thanh. 

Chan nhan biet duoc tinh sanh tao hoa, lay than giu tinh, nghich ve 
khi huyet, dung hoa doan luyen, tinh hoa thanh khi, thoat thai than, thanh 
Tien Phat, theo vay ma duoc, do tinh nghich hoa. 

Tinh la then chot cua su song chit con ngudi. 

Tinh la can do cua pham thanh, goi la then chot. Tinh hao tat chet, 
giu ma luyen thi song. 

Ten la tinh, ma goc von vo hinh, nhan tinh trong dong ma noi la 
nguyen tinh.. 

Vay tinh trade khi chua dong, von la hu khong, sao lai goi la tinh. Do khi nguoi tinh cue, duong khi theo tinh ma phat dong, nen goi 
nguyen tinh. 

Duong luc truoc khi chua dong, hon nhien khong tich, la nhin 
chang thay, nghe khong tieng, cung khong goi la tinh, cung khong goi la 
vat. Khong co ten de goi, nen tarn goi tien thien dich, la luc vo cue vay. 

Chmh la luc hong mong chua phan, Huyen mon goi la Tien Thien, 
Thich goi la Uy Am, Dich goi la V6 Cue. Tom lai la hu khong, la vo khi. 

Hoi th& trong luc cuang than tich co, van vat quy can, phdi la hu 
cue tinh doc. 

Van tren noi den hong mong. Hon nhien mot the, chang thay tuong 
cua thien dia nhan nga, nhu van vat den mua dong thi ve goc, duong khi 
tiem tang, nen noi may ngung chay. Mac du may da dung ma co sanh khi 
van o trong hoi tho. 

Trong tinh lang hodng hot, chart co dung hoi dieu y. 

Noi ve khi co moi khoi phat, goi la dong la luc nay vay. 

Vi muon goi ten nen moi co ten la dqo, dich goi la thai cue vay. 

Y tren noi ve khi co tuong manh. 

Co ay mot khi phat khoi goi la nguyen khi, khi da phat khoi thi 
dong ma phat khoi den nguyen tinh vay. 

Nguyen khi nguyen tinh phan ma noi, ve co van la mot vay. 

Tu tien tdc phat tqo hoa, theo vay ma nhap thu. Neu trdn niem khoi, 
bi hoa dam tinh, thudn duong quan ma xudt. 

Pham tu dan ay, ngay luc dung cong, thi than khi tu nhien tuong 
hop lam mot. Neu luyen chua thuan thuc, gap khi co ay, dam niem chong 
khoi, chan khi tat hoa tinh hau thien huu hinh, thuan duong quan ma tiet 
vay. Tu siphdi ngay luc do lay chdnh niem lam chu, dung than ngu khi, 
khai ho hap, khi luu luyen nguyen tinh, co the hoan nguyen dqo. 

Da lay than ngu khi, tat them ho hap khi, thu hoi nguyen tinh, thi 
tinh tu nhien nghich hoi ve khi can. 

Chan tinh da duac hoan nguyen, cam than khihon hap, cd hai 
chdng xa lia, dung 2 vat dung hoa ma hap thanh mot. 

Tai nguyen than, nguyen tinh chang the chay, nho mien mien nhuoc 
ton, lam cho tinh tinh tuong hiep. Than khi hop lam mot vay. 

Theo dich goi la thien dia nhdn udn van vat hoa sanh. 

Thien dia khi chang giao, van vat khong cho sanh thi dao kim dan 
chang giao, chan chung sao co cho tim ve. Sung Chanh Thien noi : 
Luong ban linh vat thien nhien hop, ta tu than co gia ly lai. (Hai mon 
linh vat hop thien nhien, giup cho trong do than co den) 

> r r r 

Ve sau tien thien chan nhdt khi lai theo trong khieu phdt xudt. 

Khieu tuc la dan dien khi huyet. Cho nen Hon Nhien Tu noi, hoa 
theo duoi ron phat vay. 

Ma kim dan la chu te. 

Chu te ay y theo khi la chu vay. 

Cho nen xua noi : Chang bien cau ma co the hay thanh tao hoa vay. 

Tuc la cho Duan chan nhan chi ra : Tao hoa tuc la thai thu van 
chuyen chu thien tao hoa. Tien neu khong co phap giao cau, lam sao co 
co duoc san phat hien vay. Giao cau tuc la dieu duoc phap. Diem Y chan 
nhan noi : Trong nhan than rieng co nguyen khi, can yeu hoi quang phan 
chieu, theo khi thu liem, lang den het muc, lau dan, luc thoi den trong tu 
co tao hoa. 

Da biet khi sanh ca nhu the, la co the hanh hoa bo khi ma luyen dan. 

Sanh co la luc dugc san. Nguoi xira noi : Dirge san than biet. Hanh 
hoa, la hanh phap chu thien am phu duong hoa, tuc la thang giang qua 
lai, phuc hoan ve dan dien. Chan khi dugc trg giup dong khi, nen noi la 
luyen dan vay. 

Cho nen co bien xet luc thai thu chu thien ve sau. 

Bien xet la noi phai biet dugc dugc gia non (lao non). Ngudi xua 
thuong cho la dugc gia khi hao tan, chang the ket dan. Dugc non khi luc 
nho yeu, cung chang ket dan. Nhu vay phai dung luc chang gia chang 
non, Thugng Duong Tu noi : Nhan luc thai tien thien khi, lay khi nong 
lam tin. Lai Ngu Tu noi : Vao luc moc due, ma khi nong xong len, thi 
chang the khong bien xet trong do. 

Chu thien phap la noi phap o cac gio ty ngo mao dau. Ty ngo dung 
tien thoi, mao dau dung moc due, ma ty ngo cung co moc due (moc due 
se noi ro o doan sau). 

Xua noi thai den than biet, chinh la noi ve dugc san tien thien khi. 

Dugc san than co cho biet, la van tren noi den sue nong vay. Neu 
chang biet thai thu, thi nham Ian ma bo phi di. 

Tu singay luc do dung phap ngung than hap khi. 

Lay nguyen than vi te liem tu nhap vao trong khi. 

Thu vao ban cung, tuc la nai ta co dieu dugc vay. 

Ban cung tuc la dan dien. 

Dugc khi da nhan lay ve Id. 

L6 tuc la dan dien vay. 

Tu luc boi hoi (quanh qudn) den gia ty ngo. Ngo lien noi den dinh (dau), ty lien noi den phuc (bung). 

Van dong tuyen ca trong than, laiphdi dieu chinh ho hap khinhe 
nhang, m&i duoc Men khon ve huyen quan, hap lam mot, tudn hoan noi 
thong vay. 

Tuyen ca la hoang xich thang giang, thien dao nhat nguyet tuan 
hoan. Do hoang xich ma hanh dan dao, than khi tuan hoan, nuong theo 
nham doc ma van chuyen. That Ngo to su noi : Thai thu lay thang giang, 
theo doc mach len tren ne hoan, theo nham mach xuong duoi dan dien 
vay. Chan duong khi, chang the tu tuan hoan den kien khon. Phai lay khi 
ho hap, thoi dong nguyen quan thac thuoc thang giang, buc true chan 
duong, thong nham doc, dat kien khon, hop huyen quan, ma thanh thien 
dia. Than nay tao hoa thanh mot dai tong khieu vay. Tu Duong noi : Mot 
16 huyen quan khieu, kien khon cong hop thanh, la vay. 

Lay than khi tua nuang ho hap, thi duac tuang y dong hanh, ma 
chang chqy bay ra ngoai vay. 

Than hanh tuc khi hanh, than tru tuc khi try ma tuong y. Va lai than 
khi ngay khi nuong ho hap, duoc nuong tuy mach lac ma chang chay ra 
ngoai. Ho hap con la quyen bmh cua than khi vay. 

KM hanh tru, lai sa co nan thai qua, chang kip, nen phai y theo hqn 
do cua chu thien phdp. 

Chu thien 365 do co le, nen lay phap so ma nan dinh vay. 

Noi 12 gio nhu mot ngay mot chu vay, nen Xung Hu Tu noi : Ty 
hanh 36, tich duoc duong hao 180 so, ngo hanh 24, hop duoc am hao 
120 so. 

Duong hao tu ty den ti la duong, am hao tu ngo den hoi la am. 
Duong hao dung chin so nhan thanh 1 80, am hao dung sau so nhan thanh 
120, cong thanh 360 so. 

Ngoai kiem mao dau phdp, trong theo duong moc due, hoan thanh chu thien. 

Mao a trong 6 duang, dau a trong 6 am, pham hanh moc due phap 
tat phai theo dung duang. Ma chung cat chu thien von co 360 co du le. 
Truoc hanh 300, chua du tao hoa so nhan, nay hanh moc due khong so 
hoa, hop thanh tron du. 

Cho nen xua noi : Khi co hanh try. khoi chi nhieu it hqn phdp. 

Hanh try khoi chi tu phap tuc la cho Dat Ma noi : Tu hau co dieu 
dung. Lai noi : Mot luc dung luc hau, tuc co kiem o trong phap thai 
phong, hanh gia hanh lay hoang xich, tru lay sanh sat, khoi lay hu trong, 
dung lay bao la, lam mot chu thien vay. 

Bach Ngoc Thiem noi : Khoi lay su hu trong bao la, lay huyet cua 
hu trong bao la giu tai kham cung ngoi Ty vay. 

Hoc gid khong the chdng xet, de duac chu thien dieu dung, tich luy 
dong khi. 

Dong khi tuc la dan dien sanh co. Luyen roi lai luyen, bo hoan chan 
khi. 

Pham dan dien co dong khi, thi can phai luyen, lay hoan mot chu 
thien. Nhu neu chang luyen mot chu thien, thi goc can khi chang duoc 
day du, ma chang the thanh dai duoc. Xung Hu Tu noi : Neu chang the 
mot chu toan ma chang nghi coi tai sao, cho la khong hai Ion, cung gan 
den dong co, thi chi vo ich vay. 

Tuc tinh khieu chang lau, nen co the goi la truang sanh vay. 

Ly chan nhan noi : Duong quan mot khi dong, se duoc truong sanh. 

Nhu tinh khieu chang lau, goi la chung qua vi bat tu. 

Co tinh lau, tuc la co tu pham phu. Khong tinh lau, tuc la co bat tu 
chan nhan. O doi cung co mot hang nguoi chua lau tinh, goi la trai hoa 
phap, ve sau cung lau, vi chang phai chan nhan nung nau den chang lau. Lai co nguoi gia, ma am sue vay, tu khong tinh, vi tinh kho kiet, lai nhan 
lam la tu chung. 

Tat them sieng tu lay nguyen tinh tan phdn thanh chdn khi. 

Khong tinh thi duong chang cu, trong ly co chan that, dan thanh 
vay. 

Ma cung khong ky khieu. 

Khong tinh thi duong quan khieu tu be vay. 

Ma ngoai hinh cung khong manh dong co. 

Khieu be thi duong chang cu, la dan thanh. Neu co chut xiu manh y, 
thi chua goi la chung duoc, tat them hoa lay y luyen. 

Goi dai duoc thanh do la co the tac dai chu thien cong phap vay. 

Tu day ve truoc la noi tieu chu thien. Kim Tien Chirng Luan 

3. Luyen Ky True Luan Hoa Duong noi : Ngay xira, Lir to noi that phan hoan dan, tai nhan 
tien tu luyen khong liic nao giai dai. 

Ky, tiic la tarn niem cua ta. Neu muon thanh hoan dan, tat trade phai 
tu luyen ky. Luyen duoc thuan, yen duoc thi tinh hoan lam khi, khi hoan 
than vay. Bao trum 7 ma hoa thanh so, trade lay hoa nhap trong thuy, goi 
la phan. Sau lay khi thang cho hoa, la hoan. Dai la xet. Neu co tarn dai, 
thi lien bi cau tre ma chan duong phan chang sanh. Neu muon khong tarn 
ma dai, thi lac o ngoan khong, nham Ian chan co, vay phai ca 2 co khong 
deu mat. Ma sao lai nhu vay, dang co hoan ve khong, ma trong khong tu 
den co, nen lia. Tao Vien Du thien noi : Khong dong ma biet vay, chi 
cung tu nhien. Than noi khi ay, trong dem van con. Lay Hu ma dai vay, 
khong lam chap truoc. 

Ky bao trum tit goc den hu link, dong lam y, tinh lam tinh, dieu 
dung lam than vay. 

4 mon goi la phat truoc, Hon Nhien nhu thai hu, nao co danh muc 
gi. Nhan co manh ma noi, nen co y vi du cho tinh. 

Kim dan, than tuy co quy nhdt, ma co 2 phat chi. 

Pham luc luyen dan ve truoc la vo vi, tich ma chang dong, Hon 
Nhien khong khong dang dang, chang thay niem co khong, kip den khi 
co dong tuc luc phat y thai thu, luc van chuyen chu thien lai lap niem, 
chu dau tieu (ten 2 vi sao) kien lu hai khi, thac thuoc tieu tiic, ma than lai 
tuy chan khi tuan hoan. 

Tru&c neu chang luyen lay hoan hu. Hoan hu la thuan lay tinh, tinh lay hoa, yeu khong tram trieu (?). 
Hoan ve hong mong, phuc ve vo cue, van tugng khong khong, la ban lai 
tinh the vay. 

Lai khi gap cdnh quen kho quen. 

Khi dirge san, truoc neu ky chang luyen thuan, thai dirge luyen dirge 
chang dirge vi te, thi co phan hoa niem, than chang the chu trirong, khi bi 
tan vay. 

Than tri khi tan. 

Than khong, khi chu, an ma chang tan vay. 

An hay doqt duac tqo hoa co. 

Boat la giu (thu). Tao hoa la duong sanh vay. 

Ve than that cua ta. 

Than that la ha dan dien vay. Pham than that, ngay do co tarn phu 
luyen tinh tao hoa, tuc la lay ha dan dien lam chu, nen than khi khoi, do 
vay quy tang, Vay than that tuc la cho than khi o. 

Ma lam kim dan noi ngon sanh phdtl 

Do truoc hoat ty thoi, diing dac phap, ve sau co khi phat sanh, ma 
lam goc luyen dan. 

Nguoi xua luyen ky ay, diem dam, lang le thdng den, thuan mot 
chang hai. 

Chang con niem co khong, goi la thuan nhat. 

Lay tinh ma kin ddo. 

Chanh la luc hong mong khong cue. 

Lay hu ma linh. Trong 12 gio thuong linh chang muoi. 

Thu&ng phieu phieu ho. 

Chang chap mot diem hinh tich. 

Tuy xu tuy duyen ma an dung. 

Tu tuang deu quen, an ma doc lap tu tai. 

Chang xet cho dang a. 

Qua khu, tarn khong nghi den. 

Chang cdu viec se den. 

Vi lai tarn chang doai hoai. 

Chang vui nai hien tai. 

Hien tai tarn chang con nghi. 

Tinh tinh tich tich. 

Chieu ma tich. 

Tich tich tinh tinh. 

Tich ma chieu. 

Hinh the ay chang cdu chang tre. 

Chang bi than lam nhoc. 

Hu linh ay chang co chang khong. 

Hoat hoat bat bat. 

Chang sanh tha nghi. 

Sang tarn thay tinh. Lieu triet mot tarn. 

Thong thien triet dia ngay sang duong khong. 

True nhap noi khong lam hoa cdnh. 

Truoc Phat Uy am, truoc vo cue. 

Vay ke tri, thuong can luyen phap nay. 

Lay tren ma noi don phap, hoan hu luyen phap vay. 

Neu la hang trung ha. 

Nguoi goi la luyen trung ha, khac voi nguoi doi noi trung ha, trong 
duong tu von khong co trung ha. 

Luyen ve noi chat phde. 

Lay traoc khi luyen dao tien ma noi. 

Moi hieu biet do than so quyen. 

Pham co tarn tu lu, la thiic than dung su vay. 

Chang hieu thi khong hit Idng theo co tao hoa ma thuan hoa. 

Nguoi doi nhan ngo trong than moi luc khi co sanh, chang biet tu 
luyen ma thanh, theo nguoi doi tuc la sanh nhan vay. Cung co chang giao 
cau, vay ma khi ma cung hao tan. Khi da phat dong, ma chang duoc phap 
de luu ve goc thi chang the thuan hoa vay. 

Muon luyen tinh chang duoc tinh tru. 

Luyen tinh truoc dung phap kham li giao cau goi la dieu duoc. Neu 
chang biet phap dieu, tinh chang tru duoc. 

r 9 r 

Muon luyen khi ma chang duoc khi den. 

Luyen khi la tieu chu thien phap, chang duoc khi den la luyen tinh chang tru, khong co khi phat sanh vay. 

Xua noi : Chang hap hu khong chang dirge tien, la nhu vay. 

Co the den khi hu khong, co the luyen dan. Nhu chang den khi hu 
khong, dan chang thanh vay. 

Dung tiem phdp ma luyen. 

Do tu can den sau. 

Luyen den luc doan long tham muon, li di due, chang khai ta niem. 
Gap ma l&n ma chang loan goi la luyen. 

Due ai la vg con, giau sang, anh em cac viec, cat dut ma chang giu 
la luyen vay. Co luc ta nhu thay dugc mat, ngau nhien thay ky di, hoac 
thay anh sang trong hien than vat, hoac binh nhat ma thay gia, kim thuy 
thay la ngoai ma. Neu tin nhu vay, thi bi ma du do, la thien ma, la ta ma, 
la yeu ma. Nhan chang thay hoac tarn thay gia la am ma. Thay ma ham 
vui cho la tot, tham thay tuc chap ma vay. Tarn chang thay nhung tai 
nghe, nghe ma noi, hoac noi phuc, hoac noi hoa, ham nghe tuc chap ma 
roi. Thay ma tu chang thay, nghe ma tu chang nghe, biet ma tu chang 
biet, y theo chanh niem, ma cung ta se chang gap go vay, chang loan, 
thuy hoa dao binh kiep sat chui danh . . . chu ma den, ma chang co the 
vong sanh thi khong loan tarn vay. 

Gap kho hanh, can cdu gdn sue, lau ma chang lui, ay goi la luyen. 

Dugc quyet, nay lap chan chi ma cau su. Trong troi dat, phu quy 
ciing voi vg con thuong co dinh phan. Nhung theo dai dao thi chang phai 
vay, co the lay kho chi ma dugc. Xua noi, co chi la co thanh cong. Xua 
nay nhieu it cung khong thieu nguoi thanh dao, chang dgi doi sau mod co 
phan. 

Hu tarn lai nguoi, chang chap nghe tu cung nghenh ma ai khan hoc 
luyen. 

Nguoi doi hoc dao chang dugc chan truyen, do tro ngai khi hoc ma chang dugc dao. Neu hu tarn khan can, giu le cua de tu, hanh viec cua de 
tu, sao lai chang dirge 

Nhan tuy thdy sac ma trong chang nhan hinh goi la luyen, nhila 
nghe thanh ma trong chang nhan dm goi la luyen, than tuy cam giao ma 
trong chang kh&i nghi goi la luyen. 

Vay co ba phap chan luyen. 

r 9 

Thdy vat noi tinh ma chang me goi la luyen. 

Trie la Luc To khi thay vat ma tarn khong toe khoi. 

Dung binh thuang hang ngay ma nhu da luyen thudn thuc truac roi. 

Ky thuan hau co the luyen dan. Trong Duong noi : Tram ma chang 
dong, hon hon mac mac, khong ti hao niem tuong, la do luyen den thuan 
thuc ma duoc. Khang Tiet noi : Tu lu phat khoi, quy than chang biet, 
chang do ta, thr do ai. 

Tuc la dieu dugc ma dugc den cho can den. 

Trie la truoc luyen tinh phap. 

Luc bien chan la luc dugc chan. 

Luc dugc san, dung phap thai dugc. 

Van chuyen chu thien truac sau theo phap thdng gidng. 

Chu thien la vang phuc co, thang giang la tien thoi cong, do ky 
thuan, ma khong hon tram tan loan. 

Ky co ma chang dugc den cho ban so; nen thuc hien theo phap den 
cho vi te, neu bi tap khi cu so long thdc loan tiet tu, rot chang dugc kit 
thuc tot vay. 

Thac loan tiet tu la do ky chua dang thuan thuc, hoac biet thai 
phong ma chang biet hanh van chuyen, hoac biet thang ma chang biet giang, hoac biet thang giang ma chang biet moc due, hoac biet tien thien 
khi ma chang biet hau thien khi, hoac khi hanh than chang hanh, hoac 
biet chu thien ma chang biet quy can moc due. 

r 9 

Nguai dai muon dang kim dan, noi ma chang luyen thi lam sao dqt 
dao, con laul 

Tay Vuong Mau noi : Thanh sac chang dung than chang thanh, tu lu 
chang dung tarn chang trong, tarn chang trong thi than chang linh, than 
chang linh thi dao chang thanh. 

Luyen ky qui a chuyen can, neu chang chuyen can thi dao khong 
vung duoc. 

Qui tai can luyen, neu nhu phong dang, dan se bi chay mat do. 

Tich xua Lu to bi Chanh Duong ong 10 Ian thu long chanh niem ma 
chang lay lam la. 

Lu to gap ma tu ngoai den, chang sanh nghi tarn, doc lap chanh 
niem them hoai, 64 tuoi theo Chanh Duong ong tu dao, rot roi thanh dao. 

Lai Khau to nhan 100 dieu kho tu Vuong Trong Duong, kho chi ma 
chang giai dai. 

Khau To truoc den Trong Duong lam mon ha, Trong Duong bao 
Khau uong it chao, Khau tu biet phuc nho, kho hanh 7 nam, qua nhieu tai 
ma ach nan. 2 Ian gap than chet, 2 Ian da Ian de gay xuong gan chet van 
chang doi chi, 3 phen tron tranh hoa sat than ma nan, kho chi ma chang 
dong tarn, tu hay quyet lift tinh tu. 

Phi Truong Phong tinh toa ngau ma thay da Ion de dau ma chang 
kinh chang dong, nhu vay ro duoc luyen ky dinh tarn do. 

Tich The Ton ngoi duoi goc cay bo de, Thien Ma Ba Tuan dan 
100.000 ma chung lay binh khi doa Phat ma chang dong, lay ma nu dam 
su quyen ru ma Phat chang doi cho ngoi. Ngoi den kien cuong lao nhoc, tu noi ta khong giac ngo quyet khong rai khoi cho ngoi Doc lai de nhac cho cac dong chi. Kim Tien Chirng Luan 

4. Tieu Chu Thien Dircc Vat Trirc Luan Hoa Duong noi : Trong tien dao thi nguyen tinh vi du cho dupe vat, 
dupe vat vi du cho kim dan, kim dan vi du cho dai dao, vi du co nhieu 
vdy. 

Than theo khi hoa, khi theo tinh sanh. Muon thanh dao phai giir lay 
tinh, tinh man ma sail khi sanh, sanh khi con co ten la duoc vat, duoc vat 
luyen den khi chang dong goi la kim dan, lai phuc thi kim dan xuat than 
thien bach lie hoa than. Luc troi dat hoai, cai con lai chang hoai la dai 
dao vay. 

Dao Tang kinh noi : Tinh la dieu vat, la goc re cua chdn nhdn 
tru&ng sanh. 

Hoang Dinh Kinh noi : Giu thai dung tinh, co the truong sanh. 

Thanh thanh chdn, deu lay nguyen tinh goi la dupe vat vdy. 

Chanh Duong chan nhan noi : Ngoai 2 mon dien hong ma noi duoc, 
deu la hong long ngu phu. 

Dupe vat da la nguyen tinh, ma lai noi nguyen khi la sao vdy. 

Tinh lam nguyen khi, dong lam nguyen tinh. 

Khi theo bam nhdn an tang a khi huyet. 

Khi huyet tuc la dan dien vay. 

Den tuoi nien trdng khi dong. 

Nguoi den tuoi 15, 16 thi dan dien khi tu dong. Lai co hu&ng ngoai ra ngoai theo co bien hoa. 

Khi dong tu co hoi am hoa lam tin, den duong quan, neu chang biet 
tu luyen, theo do than chuyen bien ma thanh tinh, khi hoa dam tinh ma 
ra. 

Giu cdi bien hoa ay, hoi quang phdn chieu, ngung than nhap khi 
huyet, thi khi cung theo than quay ve. 

Xua noi : Hoi quang phan chieu can yeu la biet cho phan doan. 

That Ngo thien su noi : Ngung than thu nhap trong khieu, thi khi di 
theo than, tu nhien ve khieu vay. 

Goi lac duong quan, dieu ngoai duoc den khi duoc sdn than biet. 

Duoc san co 2 canh, liic den than biet la noi canh, duoc khi ngoai tri 
ngoai biet cung co canh gioi cua no. 

Tdch rieng la tieu duoc, lai goi la chdn chung tu. 

Hanh dai chu thien so thai duoc goi la dai duoc, luc hanh tieu chu 
thien so thai duoc, goi la tieu duoc hoac goi la ky chung tu. Ngudi xua 
goi la tieu duoc, la tu Tao Hoan Duong va Ngu Thu Duong 2 chan nhan 
moi co goi ten tieu duoc. Ngudi sau co the lay dung duoc chang lam, luc 
duoc san chan, vay ten da ro roi. 

Do co thudn nghich bien hoa, nen noi nguyen tinh nguyen khi vay. 

Thuan lam khong tinh, nghich lam nguyen khi. 

Neu chang noi nguyen tinh, thi ngudi chang biet dieu ngoai duoc. 

Nguyen tinh tu ngoai nhiep quy ve trong goi la dieu ngoai duoc. 

Lay hon thai hon luyen chu thien. 

Khong duoc trade hanh hoa, thuy hoa nau khong dung. Chang biet da khong duac, lai lac nai khong vong, lam sao lay 
duac tieu duac vay. 

Chang biet truac cong phu dieu duac, thi khong den duac canh khi 
dirge san. 

Nguai xua noi dieu duac, ma chdng noi dieu phdp. 

Phap la hai tha nhe nhe (mien mien) chang doan dung. 

That Ngo noi : Nhat duang sa dong, ngung than nhap khi huyet, la 
quy can. 

Chang noi cho dieu. 

Cho tuc la cho khi hoa dong. 

Lai chdng noi luc dieu. 

Luc la khi ngoai vat dong vay. 

Hu danh cua nhat dieu duac a ngoai tai mat, la do chua gap duac 
thay, menh mong khong cho ha thu, nay ta noi thang, biet dieu duac thi 
nguyen tinh chang hao ra ngoai. 

Truac rot noi phap dieu duac hoa tinh, roi sau moi noi ve tieu chu 
thien. 

Ma duac khi con goi la ca yen. 

Xua noi : Than minh tu den. 

Vay co thanh chang noi nhe lai, true luan nay noi ro, chua biet ca 
ma chang thai (hai), chua co dieu duac ma thai, deu la thieu sot, chang 
duac duac chan vay. 

Chang duac chan truyen, nen chdng the biet duac duac vay. 

Muon duac duac chan, duy tai than tinh hu, khi se sanh vay. Hon Nhien Tu noi : Den luc khi hoa, co dong lai sang, hoa theo 
duoi ron ma phat. 

Xung Hu Tu goi la : Dong ma gidc. 

Dong la khi, giac la than. 

Thdy vay chdng sa, cung chdng xem nhe. 

Hoac gia co canh hien ra, thay vay ma chang giu: gin, lai ngo so, thi 
tarn dong ma than tan. Muon vong thanh dan, cung con hoi bi xa do. 

Doi dai ma phat khai ve sau. 

Duong khi dung thinh, chang co the gap ma thai thu. 

Xung Hu Tu goi la phuc gidc. 

Do la cho chuong 6 phong hoa kinh se noi minh bach. 

Luc dupe khibien ca, chdng theo lenh thudn ma nghich. 

Thuan la xuat 16, nghich la ve 16. 

Nen goi la thai duac. 

Thu Duong chan nhan goi la ve 16 (quy 16). 

Dinh la trong da co duac khi. 

Vay dinh tuc la dan dien. 

La co chu thien hoa hdu. 

Chu thien 365 do co so le, nau luyen kim dan cung tu theo ly nhu 
vay. 

Khai khdc Idu tuc la lay hoa ndu luyen. 

Khac lau tuc la la ho hap, phap luyen kim dan toan tai ho hap khi, lay dinh hao so. 

Nguai xua goi la thang gidng vay. 

Thang la tien, giang la thoi. 

Ma thai duac duac den. 

Do chu thien phap nhu y. 

Nen goi la kim dan. 

Dan la khi dirge hoa luyen phap nhu y. 

Ngay do co the hdnh dqi chu thien phap. 

La thai dai duoc bi co. 

Tieu chu thien tao hoa da noi xong, nguyen dong chidung ngo nhap 
td su, lay dam tinh td duac nhan la chdn duac, do chdng phdi duac vay. Kim Tien Chirng Luan 

5. Dinh Khi Trirc Luan Hoa Duong noi : Tien dqo lay than khi hai mdn dun ndu, niem gdi 

(phong cd), vidu cho dinh Id. Nhu luyen ngoai dan thi lay dim hong 
thieu luyen noi dinh Id. Neu sai thi tqi mot than me doa nhdp biet do. 
Nguoi doi nhdn Id dinh vidu ma bi me hoqc cung hoi bi nhieu do. Co 
hang nguoi me, thdy Id dinh vi du, do do gat nguoi ndi lay nit nhdn lam 
dinh, lay dam cdu lam duoc, thii nam dam tinh, nit dam thuy bqi huyet 
lam phuc thuc, bo than tiep menh, chdng biet me nguoi lai tu me, nguoc 
lai bi doa qua 10.000 kiep chdng cd the duoc lai than nguoi. 

Vay noi thai chien, nu dinh khue dan ta thuat rot la dung nu nhan 
lam 16 dinh, tin theo do tat tang tinh menh, doa lam loai khac, 10.000 
kiep chang co the tro lai. 

Lai cd he ngu, theo ddu bun chdn voi, chuyen vui thieu dien luyen 
hong. Phdi biet, chi do Id (Id) dinh ma ngd vary. 

Ke ngu bac phudc chang biet trong than von co chan dien chan 
hong, lai lay pham dien pham hong thieu luyen lam phuc thuc, tin lam 
phuong si, nguoc lai mat than nguoi, deu do sai vi 16 (16) dinh vay. 

Mudn rd Id dinh, tqi chd than khi co bien. 

Than khi thang la dinh, khoi dung la 16. Xua noi : Dinh dinh nguyen 
khong dinh. 

Ngay thud ban ddu vay. 

Nguyen tinh so sanh. Tinh sanh ngoai tri, lay than nhap trong tinh, tuc ho hap khi tuan 
theo lenh cua than, nhiep hoi trung cung hon hop than khi. 

Trung cung tuc la dan dien, hon hop tuc la mien mien la y ve goc. 

Than tuc la hoa, ma khi la Id. 

Lay than khi ma noi, than tai trong khi, khi la 16, than la hoa vay. 

Mudn cho khi ay tang phuc, rieng than ra lenh cam dung. Khi tuc la 
duoc, ma than la Id. 

Lay khi than noi, khi tai trong than, than cam dung khi. Than 6 
ngoai khi, than tuc la 16, ma khi la duoc vay. 

Nen nguai xua do do ma cho khi huyet la Id vay. 

Lay hinh ma noi thi dan dien la 16, la noi than khi quy tang, tuc la 16 
dieu duoc. 

Den ky thai duoc van chuyen chu thien, theo khi huyet khon Id ma 
kh&i hoa, thdng kien ddu lay lam dinh, gidng khdn bung lay lam Id. 

Kien tai tren lam dinh, khon tai duoi lam 16. 

Nguai xua do vay ma cho kien khdn lam dinh khi vay. 

Lay hinh ma noi, dau bung la 16 dinh, tuc la chu thien 16 dinh vay. 

Thdy than khi khoi phuc. 

Khoi la thang, phuc la giang. 

O tai dinh khi vay. 

Co than khi tuc la co 16 dinh, khong than khi tuc la khong 16 dinh. 

Ma nguai xua dem than khi 2 mon ma vi du cho dinh khi, hoqc lay 
dan dien lam Id, ma lay khi huyet lam dinh vay. Dan dien, khi huyet la mot vay. 

Hoqc lay khon lam Id ma lay kien lam dinh vay. 

Khon tuc la bung, kien tuc la dau. 

Mot danh muc dinh khi phdn dan nhieu vi du, hqu nhdn khong nhqn 
ra chdn. Rot lai neu chang chi thdng, biet lay cho ndo de luyen tinh. 

Tuc la dieu duoc vay. 

Luyen duac. 

Tiic la chu thien vay. 

Du tqo kim dan nen co thdnh chang sa xudt chi bay. 

Dan dien de dieu duoc 16 dinh xua nay chang chi ro duong. 

Nay noi ro, chdnh hap v&i Lu to, do vay ma chdn Id dinh, chdn thdc 
thuac, biet chdn gid ma sau dung chdn, dung chdn ma sau chung qua, 
duac chdn. Xung Hu Tit chang phdi da noi roi sao, dinh dinh nguyen 
khong dinh, neu chang minh dieu hoa duac thu tu, dung me chap than 
the, chang lam ma goi la dinh khi thi chi la hu von. Chang phdi tien dqo 
kim dan than khi tu nhien dinh khi vay. Kim Tien Chirng Luan 

6. Phong Hoa Kinh 
(Noi ro Tieu Chu Thien) Hoa Duong tap thuyet phong hoa kinh. 

Phong la dieu phap luyen dan, la thang giang tieu tu:c. 

Nguoi xua vi du cho la gio cung ton (ton phong), hoac vi du la 6ng 
be 16 ren (thac thuoc). La ho hap qua lai, chu cua luyen dan, la khi cu de 
hoa tinh. Phong hoa ca hai co co cung dung chung, dai dan co phap tu 
luyen. Co thanh chang chi ro toan 16 hoac noi an, ma nguoi nghe chang 
the triet ngo. Viec nay noi ro, lai trai thien gioi. Co phong hoa dong 
diing, la thuong thien bi quyet, kim dan chi yeu phap. Pham nhan diic 
bac, chua ngo chan truyen, chi la biet co co dong diing ma thoi. Tien 
thanh cao chan, vi khoa cam bi, chang coi nhe ma ban luan, nay cung 
chang dam manh mieng noi ra, chi tap hop an ngu cua chu thanh ma noi, 
duoi moi cau co mot giai minh, chi cho nguoi hoc sau, thay ma tuong 
cuu, an chung nguon nghe, thi se biet phong hoa dong diing, truoc sau 
chang lia co vay. 

> 9 

Noi Tien Phqt thanh dqo la ban tinh nguyen than, chang duac 
nguyen tinh lau tan thi chang lieu dqo hoan den hu khong ma sieu kiep 
van. 

Ban tinh nguyen than ten tuy 2, nguon den van la mot. Phat goi la 
tinh, tien goi la than. Nguyen tinh khong lau (ri lot) nen goi rieng tu 
menh, la tien thien nhat khi vay. Tien tu goi la luyen tinh hoa khi, lai goi 
la luyen hinh. Phat tu goi la lau tan thanh. Lai goi la tue menh. Chang 
duoc dao ay, thi chang the sieu thoat kiep van. Dau tu cho den tuong mao nhu tro tan, cung khong ngoai ngu thong linh quy ma chang the khe 
hap vol Nhu Lai dieu dao, Nhu Lai Dai Phat Phuong Dang Dai Tap kinh 
noi : Tu tap ngu thong, da tu tap sap duoc lau tan ma chang thu chung, 
lam sao khoi long thuong xot chung sanh. Ngung lau tan thong cho den 
lai sa vao trong dat pham phu. Lai trong Lang Nghiem kinh, The Ton goi 
A Nan noi : De nhat lau tan kho thanh, la vay. 

Nguyen tinh lau tan chang duac phong hoa, thi chang the bien hoa 
ma thanh dao. 

Nguyen tinh lau tan tuy co sanh ca, chang duoc phong hoa thi 
chang hoa thanh khi. 

Hon Nhien Tu noi : o ngudi ho hap khi la phong, nhu keo hoi len 
xuong trong ong be 16 ren, gio phat ra o 16 thoi, hoa tu nong. Lau lau tarn 
tuc tuong y, dan dien thuong am ap. Nay co ke thien tang chang biet 
phong hoa, lau tan khong thanh, thuong co ri lot 6 duoi (ha luu). Ta co 
nguoi em ho, tu Dao Khoan, phap danh Nguyen Minh 6 lau noi Kim son, 
noi thien giao. Nguyen chang hoi viec nay, thuong hay so sanh, chuyen 
theo ngo tu tinh, chang nghi gi ngoai. Ta noi : Da co tau lau, la cung 
pham phu dam cau giong nhu nhau. Thu Lang Nghiem kinh noi : Dam 
than, dam tarn, dam can chang doan, nhu la cat da, muon thanh com 
ngon, qua tram ngan van kiep, cung van la cat da, tat lac ma dao, luan 
chuyen tarn do rot chang the ra. Ke kia sao lai chang biet nhu vay. Nhu 
lai phong hoa phap, Phat Phat tuong an. Neu hay tu dung, thi 3 goc dam 
su mot khi luyen se tu dut het. The Ton noi : Hoa hoa ve sau, thu giu xa 
lai. Lai noi, gio vi dieu thoi dong, thi trong tu co tham chi, chang than 
truyen lam sao duoc biet. 

Nen noi tu luyen toon hang phong hoa. 

Nghiem Thanh Tu noi : Tuc (hoi tho) la phong vay. 

Bach Ngoc Thiem noi : Hoa la than vay. 

Co thanh chdn xua cam che ma chang 16. Tren troi cam ma chang truyen cho nguoi thieu due, chi truyen cho 
nguoi co diic de sieu kiep van chuyen, xuat dai bao. Truyen ke khong 
due chi gieo tai hoa! 

Trung co thdnh chdn, lucre noi ban ddu, ma nguai chang xet den 
ban ddu, lu&t qua trong khi tim hieu, phinhoc tinh luc. 

Bat dau khi duang so dong, thanh xua an ma chang 16. Kim dan la 
nguon tao hoa, nguoi neu to thau buoc dau nay thi su nao cung thanh. 
Tuy can dai cung duoc dao cao chan, tiec cho hoc gia chang biet ha thu. 
Chu trong noi buoc dau nay, nguoi do chang xet buoc dau, moi moi vong 
tu thai thu. Chang biet suu tarn le that, tuy duoc co ma chang hai (thai) 
dung luc thai canh den, hoc gia cho de ton cong lao nhoc lai khong 
thanh. 

Chang biet thuyet trung cung chu thien, hoac Men chu thien luyen 
phdp, ma an thai thu trung cung. 

Trung cung tuc la cho luyen dan, noi o cua thien tarn. Nguoi neu 
hieu den trung cung thi dan moi co the thanh vay. Cai trung ay chang 
phai nghia la ben trong (doi voi ben ngoai). Nguyen quan tieu tuc (thang 
giang) la trung vay. Trong bao la kien khon van hanh, nhat nguyet chan 
chung do vay ma thang giang, do vay ma van chuyen 16 dinh, do vay ma 
lap thac thuoc, do vay ma chuyen duoc vat, do vay ma hoa co kham li, do 
vay ma hop dau bmh, do vay ma thay vay. Nguoi doi nhan co biet trung 
cung ma chang biet chu thien, thi khi cung tarn tu ma tarn tan. Lam sao 
ma duoc thanh dan. 

Xung Hu Tu noi : Duoc da ve 16 roi ma con hanh hoa (du roi, 

khong dung luc) thi chan khi dut doan ma chang lien tuc duoc, cung 
chang thanh dai duoc. 

Hoac hien thai thu trung cung, ma an chu thien luyen phdp. 

Chu thien tuc thang giang. Thoi den duoc san, duong khi theo dat 
thang len troi. Troi noi trong than nguoi la dau, 6 tren. Kinh Am Phu chu thich rang : "thuong dung trieu nguyen (chau ve nguon), thong linh 
duong cung, phuc ha giang, thong ky ton khon". Khon o tai trong than 
nguoi la bung, 6 duoi. Hon Nhien Tu noi : Tu ty tro di, giu mau tho. 
Theo doc mach tien duong hoa, tu ngo chi hoi, lay ky tho theo nham 
mach thoi am phu. Nguoi doi hoac biet chu thien, chang biet trung cung, 
vong tu hanh hoa, thi cung nhu dung hoa nau noi khong, sao duoc thanh 
Dao vay. 

Xung Hu Tu noi : Duoc chua ve 16, ma truoc hanh hoa, duoc rot 
cuoc chi o ben ngoai, ma khong phai cua ta! Hay suy xet loi ay. 

Hoac Men hoa ma an gio (phong). 

Luyen dan toan bang phong, dung quat de quat lua la hoi tho do. 
Thoi nguoc Ton phong (gio cung Ton), la me cua khi, la thac thuoc, o 
nguoi la ho hap. 

Hoac Men gio (phong) ma an hoa. 

Luyen dan toan dung hoa de luyen tinh. Hoa la than vay. Goi la 
hong, la nhat, la 6, la long, o nguoi la chan y. 

Hoac co loi de hieu ma ban den tan tuong, thi nghi la noi chang 
dung, chang phai hiem co vay. Day hoc tro chap truoc thien kien, cho la 
giu tong ma mieng doi nguoi, sao lai vay kia. 

Gian di ma noi sau co than khi, tuong tan ma lai noi vi te ve ly than 
khi dong dung. So hoc chua dac chan truyen, chang ra khoi noi dung 
gian luge, rot cuoc chang dac bi ao cua dan dao. Huong lai me theo ta 
thuyet, tri sanh nghi hoac, neu chang roi vao cho me toi thi that la hiem 
co do. 

Nen noi : Tim phdp kiem thdy hoi chdnh truyen, neu khong chan 
quyet kho thanh tien. 

Pham cau thay, quan sat chan nguy. Neu noi chang dung phong hoa, 
tuc la gia dao. Tuy muon thanh tien, nhung kho duoc do. Coc tinh hoa ddo phong xuy hoa. (Hang chua tinh nho gio thoi lua 
den ma hoa) 

Tinh cua nguoi do hoa ma bien doi, hoa cua nguoi duoc phong thoi 
bung. Nguoi doi bi ton tinh ma chet som, lai khong co each che phuc. 
Nguoi tri do cai tinh ay ma biet duong than tro khi, goi la co cong phu 
phong hoa vay. 

Tuy khieu dung thong khi co tien. 

Lao la than phu vay. Than du thuy, thuy khong co hoa sao co the 
dung thong, so di tinh hoa cua nguoi co nhieu, do than ma hao tan. 
Nguoi tri duoc phap phong hoa nay, tu hay dung thong vay. Day dong 
den gio cung Ton (ton phong) vay. 

Vat cu trieu lai than phuc dinh, tinh cuang tinh Hit y hoa khien. 

Vat tuc la ngoai duong, ngoai nguoi noi dong nhu vay ma cu. Bat 
dau cu thuy phuc tac dich phuc. Neu nhu chua giac phuc, thi duong trang 
tinh lift can phai tu hoi quang phan chieu, mien mien nhuoc ton, khien 
khi cung y hoa hop. Tuy vay neu chi mot luc tu luyen cong, thi tinh tinh 
chang giac den tron ven. 

Thanh duong dong If tu dieu luyen, Id noi dien phi hi tu nhien. 

(Thanh duong dong li tu dieu luyen, trong Id chi bay vui tu nhien. 

Dong (hang dong) la khi huyet, pham khi dieu duoc, can yeu mien 
mien (em, nhe, nho, dai mai nhu soi to), khien tinh hoa khi, thi chan dien 
ben trong tu chau (trieu) den thuong nguyen. 

Ifc Van Chi, Ngoc Chi Thu noi : Nguyen hoang neu da khong giao 
cdu, sao duoc duong theo khdm bay xuong. 

Nguyen la trdi. Hoang la dat. Tuc la than khi. Than khi chang giao, 
sao co duoc de hai. 

Xung Hu Tu noi : Co co da chudn bi truoc, ma sau sanh duoc de hanh hoa. 

Co da chuan bi truoc la duong so dong. Duoc sanh ma hanh hoa. 
Goi la hanh hoa tuc la hanh hoa chu thien. 

Chu Nguyen Due noi : Hoi soc chi giao tuc hoat ty thai. 

Hoat ty thoi la khi duong dong vay. 

Mich Nguyen Tu noi : Khi ngoai than co cu dong, tuc la tai trong 
than bat ddu hoat ty thai. 

Ngoai than cu ay, khong co niem ma cu. La tu khong ma sanh, sanh 
ma hoac nhanh hoac cham, la do hoat dong co. Neu co niem ma cu ay la 
ta phap. Luyen se thanh huyen dan. 

Hon Nhien hoi rang : Neu luc dang ngu say, chang tinh ma tu cu, 
kip ngdu ma thuc, vay luc ha thu cung thanh huyen dan hay sao ? 

Hoa Duong noi : Luc ngu say, tu trong than tarn dang me chua tinh, 
niem theo dau ma co, thuong nghe Thuan Duong to su noi : Dong tac thi 
cong, tinh tac mien (em, nhe, nho, dai mai nhu soi to). Lai tiep theo noi 
ve phong : Tu nhien co thoi tiet trong mong, nen biet loi ay co the lay an 
chung vay. 

Du Ngoc Ngo noi : Noi luyen dao rat dan gidn rat de, rieng chi can 
gidng tarn hoa nhdp dan dien vay. 

Noi luyen dao la thuong thua phap, viec gian di. Do ngudi bi ta 
thuyet me hoac, chang chiu tin nhan. Chan nhan giai noi : Duy chi co 
giang tarn thi hoa nhap den dan dien vay. 

Lai noi than thuoc thuy, tarn thuoc hoa, hoa nhdp trong thuy tuc 

r 

thuy hoa giao cdu. 

Ngudi xua cho la tarn than chang phai kham li, ma chang biet tarn 
than la the cua kham li, than khi la dung cua kham li. Con than khong 
phai qua cat (hay ngoai than) cua than ma la noi than vay. Xua noi : Noi than tu:c la cho duoi ron. Tuy d duoi ron, ma khong chi ro d dau. Cho 
thiet yeu than khi tuong dau la ky huyet chanh tai sau ron, trade than hoi 
thap xuong, trade 7 sau 3 trong cho khong huyen co mot huyet, chanh la 
cho dieu duoc luyen tinh, ma hoc gia khong the chang xem xet vay. 

Luc To dan kinh noi : Huu tinh lai ha chung. (Huu tinh gieo giong 
xuong) 

Huu tinh chang ngoai due niem tinh, la trong nguyen co cua dieu 
dao lai manh dong sanh tinh. Long Nha thien su noi : Nhan tinh nong 
hau dao tinh vi (Nhan tinh phat khoi thi dao tinh giam sut). 

Theo Dao thi khong theo nhan tinh, nguoi doi deu biet Dao khong 
sinh nhan tinh, khong dao ma co nhan tinh, thi nguoi doi da hay dung 
vay. 

Nguyen Due noi : Can tim tien thien chdn chung tu, tu theo hon don 
lap can co. 

Nguoi xua noi chan chung chang thong nhat, hoac noi than la chan 
chung tu, hoac noi khi la chan chung tu, ma chang noi chan chung tu do 
cha me sanh ra. Nguoi doi bi cac loi noi dien dao ay lam cho lam Ian di. 

Nguyen Hoc Chanh Tong noi : Bat dau la tren duoi twang giao, hon 
hop thanh mot. 

Cai hon don la tuong cua thien dia hop bich, la luc than khi hoi hop. 
Neu tim tien thien chan chung tu, trade phai biet chung phu mau. Than 
khi sanh nhu thien dia, thien dia tuc la chung tu phu mau vay. Than nhap 
trong khi, la tuong cua thien nhap trong dia, tuc la luc hon don vay. Chan 
chung tu von do than khi ma sanh. Than khi neu chang giao, sao co duoc 
chan chung tu, nhu vay trong can co da ro. 

Chanh Duong to su noi : Nam than doi vao cho bac than. 

Nam la cung li, la tarn vay, Than chua d trong. Bac la cung kham, 
khi chua d trong. Di nhap la doi, tuc la lay than nhap khi huyet. Hanh Lam noi dem than quy ve trong khi, dan dao tu nhien thanh la 
vay. 

Thudn Duang to su noi : Ta ngo ly truang sank, thai dm ve (phuc) 
thai duong. 

Truang sanh, la vo khi cua ta. Ngo thi sanh, me thi tu. Muon hoc 
chanh dao thanh tinh, truoc to nguon coi cua dao. Dao chang ngoai am 
duong trong than ta. Chang phai la vat ngoai. Hua Tinh Duong noi : Dai 
dan neu chang lay nhat nguyet giao anh sang, kien khon hop the, con la 
vat chi nua. 

Thai duong la vi du cho tarn than, thai am la vi du cho than khi. 
Phuc la phap lay than phuc khi. Hay phuc try la duoc truong sanh. Phu 
tuc chang the duoc vay. 

Mich Nguyen Tie noi : Kh&i ddu la lay hong ddu noi dien. 

Trinh tien sanh noi : Dien duoc hong thi tuong than. Trong khong 
nhap co dien hong, chang phai vat ngoai, tuc la than khi cua ta. Lu To 
noi : Chang dung dien, chang dung hong, hoan dan tu duoc chung 
(giong) trong 16 (16). Dau la lay than dau khi, tuc la tinh khi chang ha 
tiet, tu thuy ngan cung dien tuong che chang dong, ma ve sau khi trong 
16 tu sanh vay. Lu to noi : An 16 tri dinh tan chu toan, tu cho duoc hong 
den dau dien. Neu chang dung hong dau dien, thi khi (lu khi la khi tu 
kim sinh) khong cho sanh vay. Du Ngoc Ngo noi : Dien duoc hong se 
sanh hinh. Tinh duong cung noi : Dien nhan hong phuc. 

Hdi Thiem Ong noi : Tien hien minh 16 dan thai chi, ki do linh dieu 
tuc que kha (Tien Men neo sang chi dan thai, Ta dua linh dieu giu canh 
que ). 

Linh dieu la vi du cho than trong tarn, que kha la vi du cho khi trong 
than. 

Nguyen Hoc Chanh Tong noi : Tarn la nha cua than, than la phu cua 
khi, khoi khong tao hoa. Xua noi : Tarn lay kham lam the, lay li lam dung. Tarn mudn hu ma trung. Than lay li lam the, lay kham lam dung, 
dan dien mudn that ma am, li hda bay len cho nen ton li, hda dudi tru cho 
nen co ich. Ve do cua no pham duong sanh chang cau ne thoi so, linh 
dieu tuc cung chang cau ne thoi so. Luc den luc du. Tu Hu noi : Nua dem 
chim vang (kim dieu) nhap quang han (mat trang). 

Tinh Duong to su noi : Du qudn thuyet phd ngd gia phong, thai 
duong di tai minh nguyet trung (cung nguai phd chap ngd gia phong, 
thai duong ddi di trang trong sang). 

Vong Giang Nam noi : Nhat tinh neu cung nguyet hoa hop, tu co 
chdn dien xudt the den. 

Thai duong vi du cho than, nguyet minh vi du cho khi. Di la than 
khi tuong hoi vay. Xua noi : Can biet ly dai dao Hi Di (Tran Doan), thai 
duong ddi den trong trang sang. 

Ly chdn nhdn noi : Kim dan dai yeu chang kho biet, dieu tai nhat 
duong ha thu. 

Nguoi ddi do hoc dao, hay nghe cac tu trong dan kinh ma sinh me 
lam, chang biet ly cua chan quyet rat gian di. Tu minh trong tarn ho do, 
nguoc lai cho la nguoi xua chang noi ro. Kip thay chan su, to mom tranh 
bien. Rot chang biet luyen dan, khi duong sanh, tuc la luc khdi thu. Luc 
ha thu lai sinh nghi hoac. Chan Duong noi : Tien thien khr chua d khi 
huyet, tuy co luc dong, von la vo hinh, theo bam co hinh ma dung, bat 
dau tien trinh thi bat dau cam nhan. Thu Duong noi : Ngung than nhap 
khi huyet ay, ma than chang ngung, thi khi trong than tu xa vay. 

Trong Duong to su noi : Thudn dm ha tu la dung hoa doan luyen, 
dang duoc duong khiphdt sanh, than minh tu den. 

Am tuc la la tien thien khon dia bien thanh hau thien co kham (chu 
co d day chi hao duong giua que kham), ma nguoi trung nien duoc thieu, 
chang the thai thu, chan nhan noi tu dung hda doan luyen, ve sau co duoc 
de thai. Xung Hu Tu noi : Co co tien duoc mot, ma sau sanh duoc lay hanh hoa. Du Ngoc Ngo cung noi : Troi nhap trong dat, lay vay ma san 
dirge. 

Lai nghe Long Mi Tu noi : Phong ludn kick dong son chdn dim, do 
nguai tinh cue hoan sank dong. 

Tu day tro xuong la dieu dung cua Phong. Van tren 1 tiet, chuyen 
noi phap dung hoa, ma ho hap khi khong ngoai ly ay. Day ngudi chi 
dung hoa ma chang biet dung phong thi tinh chang hoa duoc. Te Ngon 
tien sanh noi : Hoa chang duoc phong thi chang chay sang. Bao Nhat Tu 
noi : Nen biet luc dieu dong ma khong duoc phong thi phai quat, dung 
ong be (thac thuoc) de thoi gio nhe ra. Cai vat duoc nuoc (thuy), thi khi 
cua thai co the lay hoa tinh san lu (1 chat kim loai), tuc la luc duoc khi so 
sanh vay. Hoan sanh dong tuc la khi duoc san, tu thai duoc ve sau vay. 

Nhap duoc kinh noi : Khai ton phong, van khon hoa. 

Ton phong la vi du cho ho hap. Hoa la nguyen khi. Nguyen khi 
chang duoc ho hap thi chang the thanh duoc, tuc la neu duong chang 
duoc giup thi chang tu duoc. Tat tu ton tarn trong am than, ngu than 
trong cuong duong hoa, hoi tho nhe nhe, nho, em, dai, ve goc, thi khon 
hoa tu van chuyen. Nhung cho nen de hoa mat do thai qua ciing chang 
du, trong choc lat thi tot dep nhu net but cua nha tho, nhu duong guom 
cua vo si. Tieu Tu Hu noi : Lua phung chay manh can giam bot, lanh 
phai dung phong thoi nong len. 

Hoang Dinh kinh noi : Ho hap nguyen khi de cdu tien. 

Ho hap la hau thien khi. Nguyen khi la tien thien khi. Tien hau von 
co phap kiem dung ca 2, neu chang kiem dung thi nguyen khi thuan dong 
ma xuat, chang the thanh dan, phai lay ho hap khi giu lai ma luyen. Nhu 
Xung Hu Tu noi : Lay khi hau thien ho hap luu luyen than khi vay. 

Ly Thanh Am noi : Duoc ngo chdn truyen, m&i biet ha thu, thanh 
cong chang kho, day dong ton phong, quat Id thoi lua. 

Neu duoc chan truyen, phai biet dung ton phong. Phong la hau thien khi vay. Xung Hu Tu noi : Nguyen khi can yeu phai nghich tu, ma ho 
hap khi cung can yeu la nghich chuyen. Khi ho hap xuat nhap noi nguoi 
goc tai dan dien. Sao lai co each ngai, do nguoi chi biet xuat ma chang 
biet nhap. Hoc gia luc ngung than, khi huyet than hay tinh giac. HIT 
TIEN VAO, thi khi tu noi len (co), tu quat (phien), tu thoi (xuy), tu hu 
(thoi hoi nhe nhe), tu nghich chuyen vay. Chang dung ma tu dung, khong 
chut lao nhoc. Hon Nhien Tu noi : Than ho khi, khi quy khieu noi. Thoi 
trong than ta nhu thoi vao ong sao khong 16, thuong giac tai do, thi 
chang cau quy can cung tu quy can vay. Trang tu noi : Ky tuc tham tham. 
Lai noi : Chan nhan tho toi goc (chan nhan tuc di chung ) la nhu vay. 

Ly Dao Thudn noi : Luyen tinh tru&c phdi lay khinhiep tinh. 

Luc Tinh sanh thuong hay di xuong. Neu muon ve nguon (quy 
nguyen ), tat phai dung khi nhiep de khong bi cai hoan chay thoat. Ma 
ngay do phai biet luc tinh sanh. Xung Hu Tu noi : Dung hau thien ho hap 
tarn chan nhan ho hap xu, la vay. 

Vo Danh tie noi : Tinh dieu khi hau. 

Dieu la luc tinh sanh phai dung dieu phap, chang nhu the thi dich 
tau tiet mat. Nguoi xua noi : Tinh khi van hanh ma thuong lui sut la tai 
hoa. Tu thoi chang chuyen, van vat lam sao sanh. Nhat nguyet chang 
chieu soi, van vat lam sao minh. Nuoc chay chang thoi, cua dong chang 
mot. Ke chang biet dao can ban, nghe noi giu tinh la truong sanh ben cho 
la noi bay, con noi neu be tinh co the thuong ton tuc tui vai co the chua 
nuoc. That ra khi sanh la luc thai thu vay (hai giu de nau luyen). 

Xung Hu Tu noi : Dieu dinh ky ca. 

Co la tinh sanh dong co. Neu chang dieu tuc thi khi bi tiet ma duoc 
vat chang sanh. 

Lai noi : Duac neu chang dieu tru&c thi gia non khong phdn biet. 

Gia non la luc thai thu neu that dieu thi luc nao mod thai thu duoc. 
Neu biet dieu thi se co canh gia non den. Ly Hu Am noi : Ban ron luc gin giu de dieu ngoqi dugc. 

Dugc la nguyen khi trong than. Khi tuy tang a khi huyet, sanh la 
hoa nguyen tinh, huong ra ngoai chay xuong, neu de chay ra ngoai, lay gi 
de lam dugc. Dieu nhu vay khi phan hoan noi khi huyet, giu lau thi thien 
co tu hoat dong vay. 

Chung li noi : Lac duong quan, la vay. 

Xung Hu Tu noi : Dieu den khi chdn gidc thi dugc chdn khi. 

Giac la khi thai den than biet, goc linh tarn the chang de me muoi 
goi la giac. Neu thuang nhu phap dieu dugc, thi tu co tao hoa co phat 16 
o ngoai, co the chang nhoc ma tu biet vay. 

Lang Nghiem kinh noi : Nguyen lap dqo trdng, tien thu tuyet son 
dai luc bach nguu. 

Dao trang la noi ngudi tu Phat dao khdi thu vay. (ND : Bo di may 
hang bach nguu tuyet son). 

Niet Ban kinh noi : Tuyet son co dai luc bach nguu, an no co ngot, 
phan de xay cat. 

Tuyet son vi du cho noi khi sanh, bach nguu la vi du cho khi. Tinh 
vi du cho khi thang giang vay. Luc to noi : Ta co mot vat, tren dong den 
troi, dudi dong den dat, neu rieng tu thuc tinh trong tarn, chang gom tu 
chan tinh cua bien tinh, qua 8 van kiep rot chang the thanh luc thong de 
hgp nhu lai chan tinh. Tarn kinh giai noi : Ai biet qua chon ay, rong thi 
bao tang phap gioi, hep thi chang ung may may, hien thi moi mien dat 
nuoc khong noi nao chang den, an thi nho hon vi tran, khong cho nao 
chang xet den. 

Lai noi : La goc nguon cua ngudi. 

Lau Ngon tien sanh noi : Nhan an ngu coc hoa lam am tinh, chang 
tung nau luyen vay, o ben trong ma tac quai. Chi 6 dan dien dung ho hap khi, thoi dong den chan hoa. Nuoc a tren lua o duoi, nuoc duoc lua tu 
nhien hoa thanh khi bay len, dun nau truyen thau nhat than quan khieu, 
luu thong tram mach, xong len den dau, than gao quy khoc, tuong am 
tinh luyen tan, am ma tieu tan. Lai Ngo Nguyen tu noi : Am tinh la ngu 
coc am thuc tinh, chang phai ton phong khon hoa manh phanh cue luyen, 
vay tinh tat tai than, trong tu tuong dam due, giao loan quan tarn, can yeu 
phai ngung than dieu tuc diing thac thuoc quat gio, phong xuy hoa phanh 
(thoi gio dun lua), luyen am tinh thanh khi, khi hon nhap nhat than khi, 
tai hop tien thien khi, ve sau tien thien khi lai theo khieu noi phat xuat 
ma lam duoc. 

Vay 2 chan nhan noi ro roi, chang can giai thich nua. 

Chu Nguyen Due noi : Trong khodn hoi soc, nhat nguyet tinh hoi 
bde phuang la ddt hu nguy, trai nhap xuong ddt, trdng bao trong trai, 

Luc do trai trdng ngung quay, nguac ve hon don, tu cung giao cdu, 
lau lau chdm chdm ngung tu, mot hao duong que chan da dai len tren 
cung vay. 

Hoi la trang tan khong anh sang, trong than nguoi la trong luc am 
tinh. Soc la ngay dau thang, trong than nguoi la luc duong dong, nhat 
nguyet tinh hoi, tuc la phap than khi ciing cho. Bac phuong hu nguy la 
khi huyet. Troi nhap trong dat la nghia la than nhap vao khi. Trang bao 
trong troi tuc la than nhiep khi vay. Mot duong xuat la luc duoc san, la 
trang thai thai thu. Nhan phu la khoi chu thien hoa phu, phu lai cung co 
nghia la van chuyen vay. 

Phdn tren la kim tien chung ludn dieu quyet, phong hoa hoa tinh bi 
ca, day du a do, ma dieu duac phap cung chang ngoai vay. 

Tong ket van tren : Chi ra phong hoa dong dung, dieu duoc phap. 
Cho co thanh noi chang ro, nguoi kho ngo dai dao. Ta noi gon giai ro, 
hau hoc hieu lay, theo do chang nhap vao bang mon ma thanh chanh 
giac. Nguoi doi muon kim dan, neu qua co long thi tu tu tu chung, se 
thanh dai dao, ha chang vui sao. Nay ta noi : Tu lay hoan hu bat dau dgi khi nguyen tinh sanh, lay 
than hoa ma hoa, lay hod tho la phong ma thoi, lay tinh ma khong 16 bay, 
lay dong ma dap ung, lay hu ma duong, tuc la dieu dugc phap dugc vay. 

Tren noi dieu dirge phap, duoi noi luc chan chung so sanh chan, la 
dugc sanh vay. 

Chang nghe Thieu Khang Tiet noi : Hoeing hot am duang so bien 
hoa, nhdn udn thien dia sq huynh toan (khi troi ddt hoa hop chot bien 
doi nhanh). 

Hoang hot la hon nhien mot doan, ngoai chang thay than, trong 
chang thay tarn, hoang hoang hot hot so bien hoa, la trong khoan hoang 
hot, hot ma chang giac dung dung hoa hoa, nhu tarn nhu goi, quay tro lai, 
chan khi toan dong, chmh la nguyen quan thau 16 ma duong trong am 
sanh. 

Dudn chan nhdn noi : Choc lat duong sanh hao khieu, chi the nhu 
bong, tarn giac hoang hot. 

Do la phap tugng dugc san, chang nen kinh quai. Mot khi khoi niem 
kinh nghi thi than tri khi tan. Trong khi tu thi tu lu cat dirt, lay hu ma dai, 
chang co the vong khoi khac lau vu hoa (tho manh), cung chang co the 
me that chan hau, lang nghe khi dong tmh, thi nguyen khieu duong tu 
vugng sanh vay. 

Tu Duong chan nhdn noi : Dugc vat sanh nguyen khieu. 

Dugc vat la chan khi vay. Cung co ten chan chung tu. Nguyen khieu 
la nguyen dieu co quan, tuc la cho khi phat, duoi thong duong quan, tren 
thong linh thai, sau thong doc mach, truoc thong nham mach. 

Luc to dan kinh noi : Nhdn dia qua hoan sanh. 

(ND : B6 di may cau Dan Kinh). 

Thai So Co Phat noi : Than minh dong tinh ung khong tuong, chdng giac long cung hong mot thanh. 

Khong tudng ay, Dao goi la hu khong, Thich goi la chan khong. Vi 
von khong tudng, nhan tinh dinh ma sanh long cung vay, giong nhu chd 
van tren goi la nhan dia vay. Hong mot thanh giong nhu van tren goi la 
qua sanh vay. The Ton thay sao Mai ma ngo dao, nen biet duoc mot 
thanh co, thi nude Dong Dinh ho cd the chay d song Tay Giang, co the 
udng duoc nuoc bien, co the len ngdi vua vay. 

Nguyen Hoc Chdnh Tong noi : Khdi mong tay que ton mo. 

Khay mong tay la giac nhanh chong vay, neu chang the khdi thai 
minh, can phai giac tu hoang hot de lam. Neu chang the khdi thai minh, 
can giac tu hoang hot ma tiep tuc, neu niem chang duoc minh giac, thi 
hau thien khi tuy niem ma khdi, bao khda tien thien khi, tien thien da bi 
hau thien khi bao khda, thi chd phat khi chang duoc dung thinh, nen 
chang the thai thu vay. 

Hon Nhien Tu noi : Thdi den khi hoa, co dong lai minh, hda theo 
dudi rdn phat. 

Thdi den la luc duoc san. Lai minh (trong chd trdng phat ra tieng) 
tuc la nguyen quan co dong, la hda khi. Dudi rdn la dan dien. Ngudi xua 
noi : Thdi den than biet. Hoc gia neu chang biet thdi co thi lam Ian trade 
mat. 

Xung Hu Tu chan nhan noi : Giac ma chang giac, phuc giac chan 
nguyen. 

Giac la biet. Chang giac la van due. Duong khi vua mdi bat dau sinh 
khdi, tu co the biet, la giac. Duong khi den nhieu, chang nen gap tien 
hda, goi la phuc giac chan nguyen, nguyen la chan khi vay. 

Lai noi : Phai dung khdi hda hau ma thdi (thu hdi). 

Van dudi goi la khdi hda thai duoc quy Id. Khdi hda la hau thien ho 
hap khi. Luc Tien thien khi sanh, nhung quen dudng cu. Dung khdi hda phap, thai khi ve 16 (quy 16), ma hoa cua ho hap, von tu ton hinh de dung, 
tat nhu vo hinh, neu chap co hinh ma diing, thi bi ta hoa lau dai. Qua hay 
co cai co ma neu khong duoc cai "nghi la da duoc khong" thi duoc 
huyen dieu, nhi khi dung nhu phap, thi duoc tu ve 16 (quy 16) vay. 

Lai noi : Hdi duac ve Id. 

Duoc la chan khi. Liic khi sanh thi hay ra ngoai ma thuan xuat. 
Dung than khi thu hai ve 16. Chan khi da duoc luc cua than khi, se tu 
theo than ma ve 16 vay. 

Lai noi : Niem goi dung tha (phong co dinh tuc) che ddu than khi. 

2 cau noi ve moc due, 1 la luc bat dau ty thoi van chuyen chu thien. 
2 la ty thoi co moc due sau, la vay. Phong co nghia on duong. Dinh tuc 
cung chang phai be tuc, la dung tho ma chang dung cong bat hoi tho phai 
dung, theo than khi ciing ve lai khi huyet, theo sau hoa buc kim hanh, co 
hanh dong co ay, thi chu thien vu hoa tu nhien khoi van chuyen. 

Hon Nhien hoi : T6i nghe true luan noi duoc da quy 16 ma chua 
hanh hoa ngay thi chan khi bi cat ma chang noi, cung chang thanh dai 
duoc. Vay da co moc due, bat dau co phai la chang cat? 

Dap : Ta noi chang hanh, khong phai la be tuc ho hap khi, noi chang 
hanh, la chang hanh thac thuoc bat hoi tho nhe dan. Cai ho hap khi, 
nguyen co luc hit tho on nhu, tai cho hit tho do, lam sao duoc gian doan 
hanh hoa co, tuy tarn an chua vi dieu ben trong, ma chan co khong con, 
chi tuy sau y chang dong. Lai chang xem trong "Tien Phat hop tong" da 
noi : Thai phong truoc gio ty, la noi cho do. 

r r 

Ngoc Dinh chan nhan noi : Nhap dinh neu khong theo gio ( khac 
lau), thi mam linh chang sanh. 

Vay duoi noi gio ty khoi hoa luyen duoc. Hanh tieu chu thien hoa 
truoc, noi khoi hoa thai duoc phai la truoc gio ty vay. Chu thien gio ty la 
dung luc vay. Dat Ma noi : Nhi hau thai muu ni. Nhu vay duoc sanh la 
duoc sanh gio ty, ma cung la hoat ty thoi, hanh chu thien goi la hanh chu thien gio ty, hai thu khac nhau chang the nhan la mot. Dinh la khi huyet. 
Chan khi da ve trong dinh, tat yeu theo gia hoa de luyen. Neu khong theo 
gia hoa, thi tien thien khi (hoang nha) chang sanh. 

Thuong Duong tu noi : Ngoai hoa tuy dong ma hanh noi phu, nm 
tho (be tuc) la chang dung, uong phi than cong. 

Ngoai hoa la nguyen khi. Noi phii la ho hap khi. Nguyen khi do ho 
hap ma hai ve 16 (thai quy 16), cung do ho hap ma luyen, thi duoc trong 
16 duoc bien hoa. Tien 6ng noi : Hoa tieu kim thi than khi chang bai. Neu 
duoc lay ve 16, ho hap khi nua duong ma lia xa, chang ung tien thien khi, 
thi duoc bi hao tan, neu lai hanh chu thien hoa cung truoc chang tuong 
tuc, cung chang the thanh dan. 

Thu Duong chdn nhan noi : Khai hoa luyen duoc. 

Khoi hoa la khoi chu thien hoa, la cho hanh 12 gio vay. Co cho 
chang chan la cho giup them lam hoa du, nen trong 12 gio co cho chang 
chan la cho hoa du. 

Hon Nhien Tu noi : Hoa buc kim hanh, ngay khi bat ddu khoi hoa 
nhan khi nen mem mqi. 

Hoa la ho hap khi. Kim la nguyen khi vay. Kim chang the tu thang, 
tat muon hoa de buc, ma doi len kien cung. Chan khi trong 16 luc so khoi 
hoa, duoc vat chua toan, chang co the tho manh (vu hoa), nen lay hoa 
(hoi tho) mem mai on hoa de thong. Kim co toan co, la hoa dang luc do 
vay. Neu duoc chua dong nhieu, khi phuc ma hoan, truoc da bat dau tho 
manh (khoi vu hoa), thi noi khi se chang thuan, tu dai 16 lai lac vao ngo 
hep, muon ve chanh 16 cung kho duoc, nen noi : Phai mem mai vay. 

Lai noi : Hai (thai) luc tu lay boi hoi y dan hoa buc kim. 

B6i hoi la y vang lai hoat dong. Dan hoa la phap than ho khi. Buc la 
thuc giuc vay. Van tren noi ho hap diing nguyen khi, hien minh diing 
nguyen than. Nguoi biet diing nhi khi, ma chang biet than la chu cua nhi 
khi. Thai duoc luyen duoc, toan nho than 6 khi huyet dieu hanh, nhi khi boi hoi thi kim tu hanh. Van tren noi : Than ho khi, khi quy khieu noi, 
thoi trong than ta bang ong sao khong 16 (vo khong dich) la vay. 

Lai noi : Van chuyen dong khon hoa, an chim & du&i. 

Khon la 16 (16). Hoa la nguyen khi. Luc van chuyen dong khon hoa, 
tu duoi ma hanh, lay thong doc mach de tien. Neu rieng hanh duong khac 
thi chang len den kien dinh, duoc se bi hao tan. 

Hon Nhien Hoi : T6i nghe Ngoc Thiem ong noi, than tuc la hoa, khi 
tiic la duoc, lay hoa luyen duoc ma thanh dan. Nay lai nghe noi khi la 
hoa, ma truoc lai nghe noi, hoa coc tinh lay ho hap lam hoa, 3 Ian noi hoa 
khac nhau, chang the hieu duoc. 

Hoa Duong noi : Ong gap thay ma chang duoc gi 6 Thay, chan tham 
that ngo la mot khi thay nghe thi tarn duoc ro hieu, neu tarn da chang that 
thi lam sao sang duoc. Khong phai dan kinh sai, ma do ong nhan lam dan 
kinh. Doc thuoc cau nguoi xua noi, cho minh la thong minh, la ngo. 
Pham noi la khoi hoa, dan hoa, hoa buc, hanh hoa, chi hoa, deu la ho hap 
khi hoa vay. Pham noi ngung hoa, nhap hoa, giang hoa, lay hoa, di hoa, li 
hoa, tarn hoa deu thuoc than hoa vay. Pham noi van chuyen hoa, thu hoa, 
de hoa, co kham hoa, khon hoa, hoa trong thuy, hoa trong 16 deu la tien 
thien khi hoa vay. Pham ho hap hoa hay bien hoa tinh do an uong ngu 
coc ma giup nguyen tinh, pham than hoa hay hoa nguyen tinh ma giup 
nguyen khi, pham nguyen khi hoa hay hoa ho hap ma giup nguyen than, 
nguyen than hoa lai hay hoa hinh ma hoan hu giup dao thanh thuy thanh 
chung, deu nho hoa luc de dang dai la kim xan (coi Tien). Do vay ma goi 
hoa, co thu lop, dau co the gom thanh mot duoc. 

Hon Nhien Tit noi : Khua dong thdc thuac cua ta, luc thai duoc gia 
cong tha mqnh (vu hoa), lay tinh quay van chuyen a trong, lay menh 
chuyen hoa a ngoai. 

Nguoi xua hoac lay noi ho hap lam thac thuoc, hoac lay ngoai ho 
hap lam thac thuoc, noi ngoai cung noi thi dau dung dau sai vay. Ta 
rieng chi lay thac thuoc lam tieu tuc. Neu khong vi tieu tuc sao phai dung thac thugc. Xua noi : Mot ma mot dong goi la bien, biet bien thong 
khong menh mong vay. Thac thugc la tu xe trau cho nuoc chuyen hanh 
mot Ian, dong tieu tuc ma chang dong 16, neu dong 16 thi chang co ten la 
thac thugc vay. Lai nhu phong suong mot Ian, dong suong ma chang 
dong phong, neu dong phong, hoi tho chang the van chuyen vay. Lay 
phong suong trong co chua tu (con) suong, huong 16 phong la tu (con) 
suong phong, ngoai la phong suong phong that theo khong trung sanh 
xuat. Thuy xa thuy cung tu suong phong la vi du cho tien thien khi vay. 
Nguu xa cung kheo giu truu dong phong tuc la vi du cho hau thien khi 
vay. Tu tuong la nguyen quan vay. Tieu tuc la true giua 2 gioi nan dang 
cuon chay vay, la vi du cho tien hau nhi khi co. Tu suong phong, neu 
khong truu dong phong, thi cung chang hay tu thoi nhe. Xe nuoc neu 
khong co trau keo thi chang the tu van chuyen. Den chu xe va chu suong 
neu khong ciing tugng voi nguu, thi thuy ciing phong lai khong theo ma 
thoi van chuyen vay. Tho manh (vu hoa) thi dugc vat da tung lay hanh 
dong, nen phai thac thugc la hoa lay ung dung gio, neu khong dung van 
hoa (tho nho nhe), thi dugc vat cung chang hanh, ma chan khi bi hao tan. 
Noi la trung cung. Tin vat khi luyen dugc hanh chu yeu, tinh chu lap den 
trung quan ma chu te viec quay chuyen bo true xe, thi thuy hoa moi theo 
ngoai dao 16 de thang giang, lai ngoai tat phu theo nguyen khi cua menh 
ma bien hoa, tuc mach lac co the khai thu suong khoai, noi ngoai dung 
thong, tu nhien menh nghe den tinh, tinh giu den menh vay. 

Khau to su noi : Thu hdi nhi khi thang gidng nho nhem, neu chang 
lay y giu trung cung, dugc vat lam sao van chuyen dugc. 

Nhi khi la tien thien hau thien nhi khi vay. Tien thien khi chang 
dugc hau thien khi, thi chang the chieu nhiep chuyen van. Hau thien khi 
chang dugc tien thien khi, thi cung khong cho thi cong. Xung Hu Tu noi 
: Khi ay chang nen khong biet each dung ca 2 truoc va sau vay. Trung 
cung la khi huyet vay. Dugc vat la nguyen khi. Thang giang nho nhem, 
trung cung neu khong chu te thi dugc vat chang chuyen. Ma toan tai 
trung cung chan y sai su chan khi van dong. Thien su noi : Bac dau vong 
nam khan la vay. Hon Nhien Tu noi : Noi phuc thien cuong quay van chuyen, ngoai 
dung ddu binh de doi dai. 

Xung Hu Tu noi : Bail binh dai ra ngoai ma thien tarn chang lia 
chon cu, neu lay trong 16 thien cuong ma ngoai chang day dau binh thi 
chan khi chang thang giang. Neu ngoai day dau binh ma trong chang 
phuc thien cuong, thi chan chung chang ket. Hau thien co phu noi : Dan 
chu dau binh, thay trang sang ma hop tro lai. 

9 r r \ 

Hua Tinh Duong lao to noi : Trung khai dau nguu yeu tudn hodn. 

Dau nguu la hu nguy huyet vay. Dau nguu da khai, dung thang 
giang phap de van chuyen. Xung Hu Tu noi : Hanh so duong hanh. Lai 
Bach Ngoc Thiem noi : Khoi den hu nguy huyet, lay hu nguy von co tai 
kham quan tu vi vay. Hu nguy la cho nham doc nhi mach khoi dung, 
cung co ten ha xa 16. Du Ngoc Ngo noi : Luc do quat lay thac thuoc, lay 
lua manh thi chan lu xuat kham, ma ha xa chang cam dinh luu, van 
chuyen nhap con Ion phong dinh la vay. 

Kim dan phu noi : Ty thai ha xa van dong, gid hoa tieu kim ma than 
khi chang bai. 

Ty thoi la gio ty van chuyen chu thien, gia dong ha xa thai duoc 
thuong thang. Hon Nhien Tu noi : Dien gap luc quy (thuoc thuy) sanh, 
tien duong quat dong ton phong mo 16, van chuyen dong khon hoa chim 
an, den lay hao duong trong que kham roi bo vao hao am trong que li, 
thanh tuong cua que kien va phuc hoan vi tri que khon. 

Thudn Duang to su noi : Bang quan tu hau ngo tru&c xem, mot 
mach thien tan tai tich doan. 

Ty hau la am phii, ngo tien la duong hoa. Mot mach la hanh chu 
thien dao 16. Pham luc hanh hoa, than khi tat do duong do ma van 
chuyen. Tieu Tu Hu noi : Ta cuoi chi ve tren con son, giap tich phan 
ranh co neo thong. Du Ngoc Ngo noi : Nguyen hai duong hoa dong, nan 
tuyen (suoi lanh) khi mach thong. Vay ty ngo duong hanh dao. Neu than khi chay bay ra ngoai, thi chang dung dudng vay. Hoac than chang biet 
khi, hoac khi chang theo than, khong khong doan luyen, thi kim dan 
chang thanh vay. Thu Duong noi : Co luong tuong tri, la y do vay. 

Lai noi : Han tuyen lich lich (suoi lanh roc rack), khi mien mien, 
tren thdu con Ion, ve tuphu, phii tram thang gidng nhap trung cung. 

Vien Thong Thien Sir noi : Quan am deu tan, mot duong phuc sanh. 
Muon thay thien dia tarn, phai biet thua am phap. Han la khon vay. 
Tuyen la co kham thuy vay. Deu vi du cho thuy trong than. Than thuy 
duoc lay trade, noi ve cong phap den khi do tu co tuong song nuoc nhap 
nho, la luc chan duong san vay. Khi mien mien la lien tuc ma chang gian 
doan. Dao Quang Thien Su noi : Mot hao xem qua mot hao sanh. Con 
Ion tuc la kien. Kien la dau, tu phu tuc la dan dien. Dan dien la khon, 
thang tuc la len con Ion, giang tuc la xuong tu phu, trung cung tuc la dan 
dien vay. To su day ngudi hanh hoa tu tren den kien dinh, dudi den khon 
16. 

Nghiem Thanh Tu noi : Nguai phdn phuc ho hap triet den goc, mot 
hap thi thien khi ha gidng, mot ho thi dia khi thuong thang, chan khi cua 
ta tuong tiep vay. 

Hap giang ho thang tuc la tien thien hau thien nhi khi co vay. Hau 
thien khi hap thi tien thien khi thang vay, thang la thang den kien ma thai 
thu (hai giu). Hau thien khi ho thi tien thien khi giang, giang la giang den 
khon ma phanh luyen. Neu lay mieng mui mot ho mot hap lam thang 
giang thi da di qua xa tien thien khi. 

Mich Nguyen Tu noi : Kien khon dong ma, dm duang van hanh ca, 
mot hap thi tu duai ma len ty thang, mot ho thi tu tren ma xuong ngo 
gidng, vay la mot Ian thang gidng. 

Noi tien thien hau thien nhi khi tieu tuc la co vay. Kien la dau lam 
thien d tren. Khon la bung lam dat d dudi. Dong md la noi ngoai ho hap 
nguyen co. Cai khi giang d mat ngoai, thi mat trong khi theo trong ta ma 
thang, mat ngoai thang thi mat trong khi theo trong ta ma giang, do la chu thien bi co, pham phu co the hieu dugc. Tien ong noi : Neu day 
nguoi ngu dirge thanh dao, thi duoi troi than tien nhieu nhu nuoc chay. 

Hon Nhien Hoi : Lao sir noi co lirong trong ho hap, khi thang can 
yeu la y chu te trung cung, lay dau bmh chuyen tarn chu. Lai thay cho 
than can yeu tiiy tien thien khi thang giang. Lai nghe hau thien khi la tren 
hoi tho ma thang giang. Nhu lao su noi, 3 cho deu co y dong tinh tri giac, 
chang biet than va y trong tai cho nao, lai chang biet than, y lam sao phan 
biet de dung. Toi nghe dan kinh noi : Dan thi than khi dong hanh, try thi 
than khi dong tru, nay phan biet than y chang tuong hgp, la tai sao vay ? 

Hoa Duong noi : Ong chang ro vay, chang phai kinh chang noi, la 
tu chap tru cho thay. Noi co la sao, thi nhu, nguoi doi diing hoat dong 
cua may ma che tao ra cac mon do vat, biet dung may moc, chi bam nut 
la ra san pham, khong can hoat dong tay chan nhieu. Cung vay tien thien 
khi la kinh lac cua ta tu hay thong ung. Ma lai co hau thien khi day dong 
(co) ngo (?), an theo tren duoi trung gian chang ung ly sao. Co the thay 
tien thien, hau thien, tren duoi, trung gian deu la chu cua co vay. Neu la 
khong co, sao dugc ung. Thai So Co Phat noi : Mot phien dong lai mot 
phien tay, hai dau cho dong co ai hay, xuat co nhap khong chan tao hoa, 
than khi tuong giao thau to co. Noi thi du mot nguoi muon lam cong viec 
dugc phan bo, khi y nghi phat khoi thi tay chan dau mat deu bat dau hoat 
dong. Tu phat den dong la nho co than khi than y o do. Neu ro duoc ly 
do, thi luc luyen dao se chang lam tao hoa co gian vay. Tien Ngoc Ngo 
giai Am Phil Kinh noi : Ran nui Hang, go vao dau thi duoi ung, go vao 
duoi thi dau ung, go vao giua, thi dau duoi deu ung. Lai noi : Phap chua 
than ben trong, ngu (coi) ho hap qua lai, tren den ne hoan, duoi den 
menh mon, khien ngu hanh dien dao, van chuyen den trong, tuc la chu 
thien noi ngoai co dong ma dung vay. Lai Xung Hu Tu noi : Lay y tai 
trung cung, lay than ngu khi, ma khi tu VI Gian, Giap Tich len Con Lon, 
xuong bung duoi dan dien, chu luu van chuyen chang tuyet, lai sao co 
nghi ngo vay. 

Lai Hoi : Nghe Giang Tay Dao Nhan Vuong Son cung noi thang giang, ma sao lam lai ca chuc Ian cung chang ket dan thanh dai duoc. 

Dap : Nguoi do dung hau thien y khi, chang phai tien thien than khi 
vay. 

Xung Hu Tu noi, duang hai tha vao, ca ma, ta chuyen den kien, lay 
thang ma tien, duang hai tha ra, ca dong, ta chuyen den khon, lay giang 
ma lui. 

Hap ca ma la duoi, ma noi ly ca yeu a tren, tren ay la tu duoi ma 
thang den kien, lam tien duang hoa, lam thai thu. Ho ca dong la tren, ma 
noi ly ca yeu a duai, duai ay la tu tren ma giang den khon, lam thoi am 
phii, lam phanh luyen. Vay tuc la noi ngoai dong mo ca vay. 

r \ r 2 

Tieu Tu Hu noi : Kien khon thdc thuac day dong co so. 

Lay duai ma noi chu thien la so. Tren nghe thuyet thang giang phap, 
ma trong quai hao so tren goi la bieu minh. Neu chang dung so, thi dan 
dao chang thanh vay. Trieu Nguyen Tu noi : Khuyen nguoi giu vung chu 
thien so, chang nen de cham que phuc dau. Kien khon la thien dia dinh 
vi. Thac thuoc la day dong phong tieu tuc. Sao chan khi chang the tu 
phan phuc ve kien khon, lai can thac thuoc phap lay thoi hoi de van 
chuyen. Kien khon la the cua thac thuoc, con kham li la dung cua thac 
thuoc, cho nen kien ho phan hap den khon, khon hap phan ho den kien. 
Kien khon la the ben trong cua kham li. Ho hap la dung cua kham li. 
Nguoi neu ro biet noi ho hap thi thac thuoc tu day dong ma kien khon tu 
van chuyen vay. So la am duang thang giang do so, gia (khong that) ho 
hap la so hoi tho, con dinh quai thien la dem so. 

Tiet Dao Quang thien su noi : Hoa hau bat them nghi tuyet trdn, 
mot hao xem qua mot hao sanh. 

Truu thiem la chi chan khi tren thang duoi giang vay. Tuyet tran la 
luc lam ca huyen hoa don het, la chan nga chang lia khi. Hao qua hao 
sanh la vi du cho hoi tho mien mien chang doan. Thu Duong noi : Tily 
co mac van chuyen nhap nguyen nguyen, ho hap phan minh lieu khuoc tien. 

Trdn Ne Cuu noi : Thien thuong phdn minh 12 gia, nhdn gian phdn 
ra de luyen dan trinh, neu noi gia gidc (khdc lau) khong the tin, thi 
chdng hoi nguyen ca duoc chdng thdnh. 

Thien thugng co thap nhi than, luyen dan cung co 12 gia hoa hau, 
luc duong diing tien, luc am dung thoi. Trinh la moi luc co do so nhat 
dinh. Neu noi chang dung gia giac (khac lau), la bang mon ngoai dao ma 
chang phai kim dan vay. Buong tha hay nan che thang giang, cung chang 
the ket dai duoc. Da chang dung chu thien do so, thi lay vat nao ma lam 
chu thien. Thay khac lau (dong ho) ro rang ma chang ngo, thi ngu hoi bi 
nhieu do. 

Chung Li to su noi : Sanh thdnh co so. 

Co so tiic la kien dung 9 ma khon dung 6 vay. 

Kim coc da nhdn noi : Chu thien tuc so vi vi so. 

Chu thien nghia la qua lai phan phuc (nhat duong lai phuc). Vi vi so 
la chang bam chap noi tudng, thuan tuy ma dan hoa hau co, la chu thien 
trinh nan so khong sai vay. 

Tran Ne Cuu noi : Nhat duong phuc quai ty thoi sanh, ngo hau nhat 
am sanh vu cau, tarn thap luc lai nhi thap tii (Gio Ty, mot hao duong que 
Dia loi phuc sanh, sau ngo mot hao am sanh den que Thien phong cau). 

Xung Hu Tu noi : Ty chi Ti la 6 gio duong, duong hop kien, dung 
kien hao, kien sach. Kien hao dung 9, ma 4 thiet la 36, duong hoa cung 
diing 9, dong la 4 thiet. Lai chu noi : Ty suu dan lay thu ma diing 4 thiet 
36. Lai noi : Ngo chi hoi 6 gio la am, am hop khon, diing khon hao, khon 
sach. Khon hao dung 6, ma 4 thiet la 24, am hoa cung dung 6 dong la 4 
thiet. Lai chu noi : Ngo den than lay thu ma dung 4 thiet 24. Lai noi : 
Duong luc kien sach 216, tru mao duong moc due chang diing kien, dung 
that 180 vay. Am luc khon sach 144, tru dau am moc due chang dung 
khon, diing that 120 vay. Hop duoc 300 tuc la chu thien so vay. Nhuan du so o ngoai, cai so 300 ay that chang phai 300, ma la vi du vay. 

Thu Duong chdn nhan noi : Ty hanh 36, tick duoc duong hao 180 
so. Ngo hanh 24, hap duoc dm hao 120 so. 

Duong hao 6 gio dung 9, tru gio mao chang dung, duoc 180. Am 
hao 6 gio dung 6, tru gio Dau chang dung, duoc 120. Xung Hu Tu noi : 
Mao trong luc duong, dau trong luc am. Dieu tuc la moi chi den trong 6 
gio co the lay moc due la vay. 

r 

Ngo Chan CM Sa noi : Ty tien duong hoa, dung hoa goi la moc 
due. Ngo thoi dm phu, dung phu goi la moc due. 

Hoi tho vo hoa dinh tru vay, dinh tru co lam thi dieu van hanh tu 
nhien, Chang phai la dinh tru tien thien ma chang hanh, ma la dinh tru 
hau thien vu hoa (tho tho). Ly Dao noi : Trong 12 gio phai khong gian 
doan. Du Ngoc Ngo noi : Thien dao khong mot hoi tho nao ma chang 
van chuyen, dan dao khong mot hoi tho nao la gian doan. Gio mao dau, 
chang hanh o trong ma lang lang van hit tho. Ty ngo cung vay. Lai Trong 
Duong noi : Ty ngo trilng hoa lien mao dau, xuan dong thu ha tuong hue. 
Xung Hu Tu noi : Nguoi doi xung moc due ma chang hanh hoa, dao xuy 
hu (thoi hoi nhe nhe) da ra di roi, can yeu la theo tu chanh de truu bo, 
thuong nghi ve kim dan mot hat. Lai Luc Tu chu Ngo Chan Thien noi : 
Mao dau chang tien hoa, ma lay chan khi boc hoi nong len lam moc due, 
van co chang doi. 

Tao Hoan Duong chdn nhan noi : Trong 12 gio, luc luc deu co 
duong hoa dm phii, tien la noi tien duong hoa, ngo la noi thoi dm phu. 
Cung lay duong dung ma noi hoa. Lay dm dung ma noi phu. 

12 gio ay, tuc la trong luc than ta van chuyen chu thien vay. Ty ty 6 
gio duong tien duong hoa, ngo hoi 6 gio am thoi am phii. Tien la thang, 
thoi la giang. Tien la noi tien duong hoa, thoi la noi thoi am phu. Luc luc 
deu co duong hoa am phu, chang tai gio moc due ma cung co moc due, 
duong dung ma noi hoa, am dung ma noi phu. Hon Nhien Hoi : Co nghe 6 gio duong trong moc due, 6 gio am 
trong moc due, vay ly co the ro, ma chang biet 6 gio duong luc luc co am 
phu, 6 gio am luc luc co duong hda, ly ay tham sau vi te, nguyen cau chi 
day. 

Hoa Duong noi : Pham luc hanh chu thien, thi hau thien khi co co 
phat khoi van hanh, tai do an chua ben trong bi co am phu duong hoa, da 
co luc duong luc am han so, yen duoc mot hoi tho ma van chuyen den 
troi vay, chi rieng van chuyen khong thi cung chang thanh chu thien do, 
chang hop phap tac cua gio giac (khac lau) vay. Hon Nhien lai Hoi : De 
tu nhieu ngu me, chang biet cho tinh vi cua duong hoa am phu, cam 
mong chi day dum Ian nua. Hoa Duong noi : Pham luc van chuyen hoa, 
hau thien khi tien, thi goi la duong hoa, hau thien khi thoi, thi goi la am 
phu. Pham duong hoa am phii moc due ve goc ay, deu muon hau thien ho 
hap khi lay lam phap chu thien do so, neu khong ho hap, thi chang thanh 
am phu duong hoa moc due quy can. Khau to su noi : Vong van hanh 
vang lang tu co neo tat, chang duoc trung khi quay van tro lai, thi no tat 
chang chuyen. Lai Xung Hu Tu noi : Hoa hau ai noi chang the truyen, 
tuy co lang van nhap ve nguon, den khi qua cua ngan thanh trade, ho hap 
phan minh den coi tien. 

Lai Hoi : Co Ian Dat Ma noi : Nhi hau thai muu ni, vay the nao la 
nhi hau. 

Dap : Duoc sanh ma chay ra ngoai, dung hoi tho hai ve giu lay lam 
mot hau, duoc da ve 16, niem goi lai la mot hau. 

Lai Hoi : Sao la 4 hau. 

Dap : Thang giang moc due la 4 hau. 

Lai Hoi : Sao la nhuan noi than ta. 

Dap : La quy can ve ha dan dien, de co cho on duong moc due vay. 

Xung Hu Tu noi : Pham mot dong thi mot luyen la chu, su co dong ma phuc dong vay, tuc luyen ma phuc luyen, chu ma phuc chu. 

Vay pham co khi dong thi tu luyen, tieu chu thien hoa se co chuyen 
bien. Neu chang luyen, thi hoa chang the nhanh, ma dai duoc cung chang 
hay phat sanh vay. Xua noi : Ha xa van xong vua ngu lai, lai chau theo 
cu tiep thien can. Hoan Son Hop Phong Hoi : Toi tu hoc dao nay da 80 
ngay, duong hoan tu dong, la sao vay. Noi : Duong da cu la chua duoc 
hoa luyen qua vay. 

Hop Phong noi : Toi chua ngo duoc cho thay truyen, van chuyen 
den chu than tu chi, van chuyen luc hoi duong, luc hoi am trai van 
chuyen 360, phai van chuyen 240, sao chang phai hoa cong. 

Hoa Duong noi : Da la hoa cong, qua 80 ngay sao duong hoan con 
cu, vay chang phai kim dan, chi la tieu phap. Do chang duoc thay ban 
dau day cho vay. Nhu nay lay cai khong de van cai co thi loi ich chi. 

Hop phong noi : Vay theo dao kim dan thi phai lam sao. 

Hoa Duong noi : Kim dan dao theo luc duong sanh, ngung than 
nhap khi huyet, day khoi thac thuoc ton phong, moi hoi tho deu huong 
vao trong 16 ma thoi nhe nhe, nhu nguoi tho lao luyen yeu nghe chuyen 
dong kheo leo 2 tay, gio sanh thi lua nong, thi tinh hoa, tinh hoa thi khi 
tu sanh. Thai nhu vay sanh khi, thang giang nguoc ve goi la chu thien 
vay. 

Lai noi : Tick chang qua 100 ngay, thi tinh chang lau ma chuyen 
nguac ve khi vay. 

100 ngay la danh muc luyen tinh, chi gom co den cua 2 hau lay 100 
ngay lam nan, tuoi nho ma sieng tu thi co the nhanh hon. Neu trung nien 
tuoi Ion thi phai sieng hon cho chang theo dung duoc ngay quy dinh. 
Neu tinh con ri lot thi chua thanh dao. Nhu tinh duoc chang ri lot moi 
thanh qua vi truong sanh bat tu vay. 

Long Giang tang Hoi : Lay vay tu giu gin, co the duoc thanh Lang 
Nghiem Kinh lau tan thong hay khong. Hoa Duong noi : Giu gin dung nghia la doan dam tarn, dam than, biet dung hda hda thi dam can dugc 
doan, lau tan thong ty thanh, la chang lau vay. Ma dam can la ngoai than 
vay. Neu con co cu ddng, thi van con sanh tu\ 

Chdnh Duong to su noi : It ra thi cung 100 ngay phdng nguy hiem. 

Phong nguy hiem la phdng den luc dugc sanh ma than chang kip tri 
giac, thi lam qua vay, hoac chang to biet khdi hoa phap, hoac mo mit ngu 
me ma than chang linh, thi mat di khi, hoac dang luc nen tien hoa ma 
chang tien hoa, dang luc nen thoi phu ma chang thoi phu, dang luc nen 
moc due ma chang moc due, dang luc nen chi hoa ma chang chi hoa, 
dang luc nen quy can ma chang quy can, nen bi mat tao hoa co, nen noi 
phdng nguy hiem. 

Tieu Tu Hu noi : Phdng hoa hqu sai mat, trdnh mong mi hon me. 

Sai that ay, do o ngudi hoc long chang thanh ma y chang chuyen, 
neu linh thai thanh tinh thuan khiet, hoa hau minh bach, sao lai sai that. 
Ngudi xua ma bi tau dan la do : Ly cd the da hieu ma long chang can 
chuyen nen cd cai hoan sai that. Mong mi hdn me ay, pham ngudi hoc 
dao, phai trudc nen dudng than, than thuan tu nhien linh giac. Than neu 
chang thuan, ngu me thi sanh tran vong tarn, cd cai hoan mong mi tau 
that vay. 

Thqch Hqnh Lam noi : Dinh ly thdy dan thanh. 

Cai chd goi la Dan thanh la khi lay tron vien man, ngoai than chang 
cu, nhu soi anh sang tren song nude, cd chd thay dugc vay. 

Chanh Duong to su ndi : Dan thuc chang tu hanh hda hau, canh 
hanh hda hau tat thuong dan. 

Dan thuc la den khi du thi dung hda hau, goi la thuc. Da biet thuc 
rdi, thi ngay do dung phap thai dai dugc, tuc cdng phap tieu chu thien 
khdng con dung nua. Neu diing lai tieu chu thien, dan ha chang ton 
thuong sao. Tieu Tu Hu noi : Khac ghi de tu hoa hau, nhung khi da du ma 
chdng biet dung thi cung khuynh nguy. 

Pham luyen dan, neu chang biet luc du phai dung, tat co cai hoan 
khuynh nguy vay. Xua kia, Bach Ngoc Thiem den 64 tuoi moi ha thu 
cong phu, lay den khi dung hoa hau chua kip hai thuoc (thai dugc) tuc co 
the khuynh nguy vay. Lai Khau chan nhan den khi dung hoa hau nhac la 
phong nguy hiem, tuc la nen can than viec ban dem tu tau that. Lai Tao 
Hoan Duong chan nhan the hoi tu than, ngau nhien thay canh chi hoa, 
chua kip thai thu, cung tau that nguyen duong vay. Thoi cong noi : Nhan 
khi cat, phong thanh hung, hoa hau tuc, mac thuong dan. Cho nen Tu 
Duong noi : Chua luyen hoan dan tu luyen nhanh, da luyen hoan tu biet 
dung khi da du (chi tuc), neu vay da du ma chua biet de dung thi chang 
tranh khoi mot phen nhoc nhan. 

Do la tieu chu thien tao hoa, hoa den khi dan thuc phai dung hod 
hau (chi hoa chi hau) vay. 

Chi la chang hanh thang giang vay. Mac du chang hanh thang 
giang, thoi khac chang co the tu ma lia hoa, thuong thuong on hoa huan 
chung, neu lia thi cung tu chay thoat vay. 

Xung Hu Tu chan nhan noi : Co canh dung hoa. 

Vay dung hoa khi nao trong luc lang le theo doi thai dai duoc, nen 
cau chan su truyen mieng (can cu thuc trang ma chi cu the) each de vuot 
qua cho nong nay, neu khong chan truyen, chang biet phap thai thu, 
chang biet luc thai thu, canh chang duoc vay. Duoc chan truyen, biet thai 
phap, khi canh den thi khong the chang biet vay. Neu bang mon (khong 
chan truyen) mat nhan anh sang khi tinh toa, tue anh sang co ca tram 
ngan loai, thi me lam lam vay. Neu truoc do, chang biet co phap kham li 
giao cau, dan dien da khong duoc, ma ngoai than cung chang duoc nhu 
ma am tang hinh (teo lai). Dii co ngoai quang phat hien cung chang phai 
mam mong dan dien, do vong tuong ma phat vay. Neu that la chan se 
thanh ma am tang hinh (teo lai) vay, tu co canh khac thuong, Thuan Duong to su noi : Khuc giang thugng, nguyet hoa oanh tinh (tren mat 
song, anh trang lap lanh). Lai Thuy Hir Thien noi : Tay nam 16 thugng 
nguyet hoa minh, dai dugc hoan tong thu xu sanh (Tren duong tay nam 
trang sang soi, dai dugc theo ve sanh chon ay). Du Ngoc Ngo noi : Tay 
nam thuoc que khon, khon la bung, luc duoc sanh 6 dan dien, duong khi 
den tren, bam theo mat ma co anh sang, tu mat den ron mot day trong 
khong sang soi, huyen dieu nhu anh trang toa sang vay. 

r \ r 

Thu Duong chan nhan noi : Lai dpi den khi nhieu cdnh den ma 
dung, dai duoc tat duoc vay. Lai noi : So luyen tinh luc duoc cdnh ma 
chdng biet, rang sue vupt qua dieu dang so ma lay, chinh la vita tinh lai 
ma cdnh lai den. Manh Tinh noi : Su noi dang luc dung hoa co the giu 
duoc thi ngay do vupt qua lam loi. Lai tinh lai den, neu biet dung lua 
(chi hoa) ma hdi ngay do thi dupe vay. Lai hdi tqi noi ay den 3 Ian, nay 
ve sau deu nhu vay. Kip sau khi luyen lai ma khong gap cdnh ban so thi 
gidm mat toe do. Neu cdnh hien bay den 4 thi dung chdng giu, chdng 
nhanh, chdng giu ben trong ma dung, thi hoa dupe dupe ve cua (quan) 
ma diem hoa duong than. Pham co that tu tien, qua tram dang ngan cay, 
van neo quanh co moi co the luyen thanh kim dan, neu coi nhe, se bi do 
vo ngay bay gio. 

Tu co thanh chan chang tiet 16 chi hoa chan hau, cung chang tiet to 
thai dai duoc chan canh, chan hau chan canh rieng tai Xung Hu Tu, Thu 
Hu la 2 chan nhan tiet 16 thien co tu van co chang noi, nay da chi bay het 
vay. Nguoi hoc sau nay chang the chang mung an due cua 2 chan nhan, 
vay da noi ro true luan, chang can gia them chu thich. Nguoi hoc ve sau 
neu ban dao va tien nong chuan bi xong, som nen ha cong cau thu dai 
duoc, luyen khi hoa than. Tham moi ngay 3 Ian den, thi dai duoc co the 
duoc, than co the hoa ma thanh tien vay. Neu nhu chang hieu cho nao, 
tim lai Xung Hu Tu chan nhan bi van, doc "Tien Phat Hop Tong" 9 
chuong, tuc dai chu thien tao hoa, thi khong cho nao chang sang vay. Tu 
cho nay ve truoc deu thuoc dieu duoc luyen tinh hoa khi thanh kim dan 
tao hoa, da chi bay cong phap khau quyet tron ven vay. Cho trong kinh 
noi, hau thien ho hap khi ay tat phai do thay truyen, khong the tu dung, khong duoc co chap noi mui mieng, cung khong be khi a dan dien, chap 
truoc 2 thii do deu thuoc neo sai (bang mon) ma chang phai kim dan vay. 
Pham dua hau thien tiic la lay hit tho hue van chuyen nai trong khi 
huyet. Co sanh co dong ay, nhan vay ma dieu hoa hoi tho, da dieu khi 
huyet noi chan tiic thi hoi tho hau thien ty nhien ma den, den khi huyet 
tuong kiem tuong lien de dong vay. Nhu vay nguoi xua hoac lay dan noi 
hoi tho hau thien thi hoi tho tien thien la khong. Lai chang duoc ky co 
ma vong dung hau thien hoac dan noi hoi tho tien thien, thi hoi tho hau 
thien la khong. Co chang nuong vao co ma hay diing tien thien, cho nen 
traoc sau von co kiem lien tieu tiic. Pham luc dieu tiic, than chuyen trong 
den tien thien khi, ben trong nau luyen de chuyen hoa. Lam, 6, khoi, 
dung (hanh tru khoi chi) chang qua dua hoi tho hau thien de nau luyen 
ma chuyen hoa. Hanh tru khoi chi can krong tien thien khi. Da co sanh 
co, neu chang duoc hau thien thi tien thien cung chang the tu nau luyen 
ma chuyen hoa hanh tru khoi chi vay. Pham 4 phuong co hoc dao dong 
chi ay, qua biet tao hoa co, chang hoi tien thien ciing hau thien, neu lam 
thoi hay dung tieu tuc la 2 chu : Tien thien hau thien thi khoi ban ma co 
the tu sang to vay. 

Van tren da noi luyen tinh hoa khi thanh kim dan nguyen cong, 
phong hoa dong diing dieu chi, noi hit roi do. Ta chang dam cho la tap 
sdch nay ban duoc dieu dao, ma chi hiep chung nhung gi tien thanh 
chan truyen, de sau nay nhung nguoi hoc dao tu tien biet dung phong 
dung hoa lam can goc, dung duoc nhu vay la hop tien phat chan chi, ma 
tu minh thanh nguoi dat den qua chung tien phat vay. Kim Tien Chirng Luan 

7. Hieu Nghiem Thuyet 
(Noi R6 Canh San Tieu Diro'c) Hoa Duong noi : Trong 6 chuong truoc noi ve duoc vat, 16 dinh, 
hoa hau khong dieu gi chang ro. Nhung canh duoc san 6 tren con chira 
du, chuong nay se lam sang to, nguyen ke chi si som thanh dai dao la 
mong muon cua ta vay. Phan duoc san hieu nghiem, khong tarn thoi co 
duoc. Chi chan dao, den luc ngung than phan chieu khi huyet cong da 
thuan thuc, thi sau co co den ma dong km vay, hoac mot thang nguyen 
quan hien 16, hoac so thang dan dien khong chung. Cham som khac nhau 
nhung mien la co la duoc. Vi neu duong sanh ma chang bo mat cong phu 
dieu duoc, thi duoc san tu co chung nghiem vay. Va khi man duoc linh, 
mot khi da tinh thi thien co phat dong, tu nhien ma chu than dung hoa, 
thuan la khoai lac, theo muoi ngon tay dan dan den than the, than ta tu 
nhien ngay do run dong, nhu nham thach giu nui cao, tarn ta tu nhien hu 
tinh, nhu trang thu soi nuoc biec, duong sanh den khieu, than tarn khoai 
lac, duong vat bot ma ma cu, dan dien nong am am, bong nhien vang len 
mot tieng than khi nhu sue hut cua nam cham, y va hoi tho nhu loai sau 
bo ngam hoi (ngu dong), trong canh tuong kho ma hinh dung, Co bai ca 
rang : Ky la! Quai la! Nguyen quan doi thay nhanh, tu phu nhan nhan 
thai ho hap, ngau nhien ma dut, than tarn an vui, than khi chan hon hop, 
van khieu ngan mach khai. Luc do chang biet nhap den huyen minh, km 
dao bao quan thien dia nhan nga, khong the biet cho do ma lai chang 
phai vo vi, trong huyen minh, than tu chang the bo khi, khi tu chang the 
lia than, tu nhien ma cung ket mot doan, 6 trong tao hoa tu mo tu dong, 
ma that chua thay mo dong, tu tau tu tiet, ma that chua thay tau tiet, dung 
dung hiep hiep, ky dieu chang gi hon, do goi la nhat duong so dong co 
len xuong tuan hoan thay doi vo cung. Moi yen hoang hoang hot hot, tarn tro lai anh linh, ho hap phuc khoi, nguyen khieu khi tu duoi ra sau ma 
chuyen den cuon cua than, ca cac chi tiet nho deu dirge duong sanh khoai 
lac, that chang the dung, do vay ma khi du nham doc tu khai. Lai noi : 
Van hanh tu co danh 16, la vay. Luc tan thi hai nhanh, phanh luyen. 
Phanh luyen lai tinh dong ma lai luyen, tuan hoan chang dung. Thieu 
nien chang hon 1 thang du, trung nien chang qua 100 ngay, ket thanh 
kim dan, sao chang vui vay ! 

Qua mot chuong nay khong phai duoc ngay hieu nghiem nay dau, 
ma do la viec sau khi dieu duoc, o giai doan sau khi dieu duoc. Noi 
nhieu cau, de doc gia con gap lai 6 phan dieu duoc ben duoi, de neu 
duoc hieu nghiem, chang nen cho la quai su, tuc la duoc san chan canh. 
Ngay do nen tu bao ho chan chung vay. Kim Tien Chirng Luan 

8. Tong Thuyet Pham kim dan dao, theo tinh ma nhap, dong den thi giu. Neu chang 
tinh thi than chang linh, ma khi cung chang duoc chan. Vong luyen thi 
thuoc hau thien, voi tien thien hu khong kim dan dao chang tuong khe. 
Tmh la the cua dai dao, la goc cua tao hoa. Chi tinh mod co the luyen, 
chang tinh thi tinh bi tap can ke, ma sau se trai voi Dao. Huyen dan chay 
ra, thi dao chang thanh tmi, vi chua tinh ma can ke voi thiic thi sinh ra 
loi. Pham tinh la Tinh den tinh. Tinh hay hu tinh, tran niem chang sanh, 
thi chan co ty dong. Dong ay chang phai tarn dong ma la khi dong. Khi 
co da phat dong, thi ngay do lay tinh de ling. Mot dong mot tinh, chang 
mat co kin, goi la dieu dirge, la dieu giao hop, van hanh tao hoa, tinh 
menh song dong, la chan chi dieu dung. Neu nhu chuyen lay tinh ma 
chang biet dong, hoac chuyen lay dong ma chang phuc tinh, thi chang 
dung chanh ly. Ke do phai biet duoc duoc san gia non, gia thi khi tan ma 
chang thang, non thi khi nho yeu chang thang, can phai tinh ma sau dong 
moi vuong ma thai, goi la duong kim. Nen noi, thoi den than biet, lay 
dang thuan hanh ve sau, tro thanh nghich hanh ve sau. Lai noi, duoc khi 
giu ben ngoai la ben ngoai co canh. Truoc do vay ma dieu duoc, dung 
lau ngay la vi hu hao ma noi vay, chu neu than the trang vuong, chi can 
van chuyen chu thien ngay luc dieu, chang dung lau ngay. Neu dieu lau 
ngay, chang van chuyen chu thien, thi duong cue ma tinh man, man thi 
lai chay ra. Chang biet phap co thay doi (theo doi tuong) ma quyet chi co 
mot, dong trinh chi dung dai chu thien, chang phai dung tieu chu thien, 
than the trang vuong, tuy khong the chang dung tieu chu thien cung 
chang nhat thiet phai dieu. Qua nhieu ngay chi sau khi co canh duoc san, 
luc dieu den gia non. Pham nguyen khi mot dong, ty duong truong 
vuong, thi ngay do thai phong, van hanh chu thien, than the trang vuong, tuy khong the chang dung tieu chu thien van chuyen ma phuc tinh, dong 
ma phuc van chuyen, tuan hoan chang dung, goi la tien thoi hanh hoa, 
goi la thai thu chu thien vay. Can hanh chang lui sut, dao co kho sao, nen 
noi : Dan dien thang den ne hoan dinh, tu tai ha xa tram vong quay. Lai 
noi : Lay hu nguy huyet khoi, lay hu nguy huyet dung, hu nguy huyet tuc 
la nham doc hai mach noi tiep, lap dau bmh, van chuyen ha xa, deu do 
vay ma khoi dung. Xung Hu Tu noi : Luc khoi den, luc dung lai, deu la 
van chuyen, deu dung ho hap ma thoi, neu chang lay ho hap hit tho, thi 
than khi chang theo nhu phap. Tu co tu khong, hop voi tu nhien, nuong 
nhau van hanh. Van hanh lay than lam chu te, chang thay co hinh tich 
cua khi. Nguyen khi la hanh vo hinh, theo nguyen than van hanh, nghe 
ho hap thoi buc, nen noi : Giap tich vi gian khong ki tin. Ma ho hap la 
phap tac thai van chuyen nguyen khi, thoi nghich ma hoa hoan la van 
hoa, nhanh manh la vu hoa. So tuc la van chuyen nguyen khi theo hao , 
theo luc, theo do, theo cho. Ma chu thien tao hoa, lay vay lam quy mo, 
chu khong that co 360 co du vay. Nen noi, moi thi tu thiet so di nhien gia 
(?), ma thuy hoa chang nen thai qua cung chang kip, vi pham den nguyen 
khi. Thanh do so la tao hoa noi chung, nen noi lay la so dinh luc dem 
vay. Hoac lai hoi ve 16 dinh, dao 16, duoc vat, hoa hau, co phai cung la 
hu nguy. Dung Nham doc van chuyen thi ro duoc 16 dinh, dao 16. Vay 
duong dong thang giang, tuc la duoc vat, hoa hau, ma dao la 6 do. Ngoai 
ra deu phi chanh ly. Deu la bay rap de gat nguoi. Dung bay rap de bat ca 
bat tho, neu bao bay la ca tho, thi chang dung vay. De qua chuyen bay 
tho, toi thai sang luyen, tu nhien tinh hoa khi du, dan thanh canh den, lai 
lam nuong len cong phu luyen khi hoa than, sieu pham nhap thanh, xuat 
ra thien bach uc hoa than, deu co the tu sach nay ma dat duoc. Kim Tien Chirng Luan 

9. Dieu dirtfc luyen tinh thanh kim dan do Khi Cong Nhan Vong Kim Tien Chirng Luan 

10. Do Thuyet Kim dan dao 8 thien truoc da noi net roi. Lai so hoc gia chang biet 
khieu dieu, muon cho du nen ve ra hinh de tron ven toan thu yeu quyet. 
Nguyen nguoi co chi, mot khi xem roi se khong con nghi ngo, chang bi 
cac hinh khac me hoac. Ke biet duoc cho duong sanh, cho dieu duoc, 
cho khoi ton phong, cho duoc san, cho thai thu, cho quy 16, cho gia ha 
xa, cho hoan goc phuc vi, kim dan tao hoa khong cong phu nao chang o 
do. Ma khieu von vo hinh, tu khong ma sanh, co cho goi la la nguyen 
quan, trung cung, thien tarn, cac ten goi chang thong nhat vay. Pham hu 
khong ay, trong bao chua troi ma chan te la quan hoa, chan hoa, chan 
tmh nguyen than cung la vo hinh. Tinh thi hop khi cua nguoi ma tuu 
chan duong hoi tho, theo doi nguon sanh sanh hoa hoa. Dong thi dan tinh 
hoa huong ra ngoai phat tan, moi hoat ty thoi nhi hau theo noi khieu toan 
phat toan khong, nen noi : Nguyen quan kho noi, luc khi hanh, sau thong 
doc mach, truoc thong nham mach, trong thong Xung mach, ngang thong 
dai mach, tren thong tarn, dudi thong duong quan, tren sau thong than, 
tren truoc thong ron. Phan tan thi thau den chu than, lam coi nguon 100 
mach, goi la tien thien huyet, khong hinh khong anh, khi phat thi thanh 
khieu, co hoi tho thi bat ngat menh mang. Bay ra tron ca 8 mach, tuc la 8 
mach thau suot thanh mot huyet, lam mdc then chot cua tao hoa, goi la : 
Khi huyet. Thi nhu : Cho bac than 6, chung tinh xung quanh ho ve, nen 
nguoi xua do vay ma noi : Khieu trong khieu. Khieu, tuc la dan dien. 
Tren la kim dinh dinh sao thuong tuc la hoang dinh. Khieu dudi tuc la 
quan nguyen, Xua noi : Tren co hoang dinh, duoi quan nguyen la vay. 
Quan nguyen o duoi tuc la duong quan, cung goi menh mon, la noi nam 
nu tiet tinh. Than quan can do vay ma sanh, con hoang dinh, kim dinh, 
khi huyet, quan nguyen 4 huyet deu la khong hinh, neu chap hinh ma cau thi khong dirge. Lai noi giap tich luong than trong chua nguyen khi, thi 
cung chang phai. Sach va hinh da lam, chi ra cho ngudi xua chang noi ro, 
de gop them hy vong vay. Kim Tien Chirng Luan 

11. Menh Thuyet 
(Triro'c het phai Luyen Ky Lap Cc) Pham menh la thu la nghe nguoc. Phap ngung than tu khi, sao lai co 
thuat khac vay. Co thanh co noi : Menh do tmh tu, tmh do menh lap. 
Menh la khi vay. Tmh la than vay. Khi von chang lia than, than thi co luc 
lia khi. Du Ngoc Ngo noi : Tarn hir thi than ngung, than ngung thi khi tu. 
Muon khi thuong tu ma chang tan gom tai 16 hoa vat that, on duong lay 
nguon, dieu than khi nhu tu mau men nhau. Ta tu noi : Ty ngo xem coi 
co dong lai khong, nguon la menh de vay. Neu chang giu, thi hoa lanh 
khi tan, lau thi menh vong vay. Hoang de noi : Ton tarn ben trong, thi khi 
tu nhien triing hoa chang tu, tmh menh hai thu chang co the tu ma de lia 
nhau vay, lia thi sai lech vay. Thoi cong noi : Mudi hai gio, dung y den, 
co the lam. Hon Nhien noi : Khong ngay khong dem, niem soi tai cho 
soi, thuong giu tmh lang cac dong niem de hanh hoa, tuc la niem de on 
duong hoa. Ngoc Thiem noi : Than tuc la hoa, khi tuc la duoc, lay than 
ngu khi ma thanh dao. Tuc la lay hoa luyen duoc ma thanh dan. Co duoc 
khong hoa thi thuy lanh, ma khi chang sanh. Hoa duong ben duoi day 
(noi nuoc) thi nuoc nong, ma khi tu boc hoi. Xua noi : Hoa dot bien kho 
tiet thien co, 16 hong tuyet trang day khong bay. Tuyet la khi vay, khi 
nho hoa ma boc hoi, hoa nho phong ma bung. Suot trong 12 gio anh sang 
phan chieu, choc choc lay lua khong khoi ma dun nau, khien tinh menh 
ciing mot viec, than khi cung 16, hoi thd noi nhau nhe nhang, tu co tu 
khong, noi ngoai hon hop, hop thanh mot khoi. Hoang de noi : Hoa la 
than vay. Tuc la phong vay. Lay gio thoi lua luyen lau, hinh than deu 
dieu, nguoi hay nhu the, thi dau phai lo menh chang vung. Pham nguyen 
khi cua menh la nguyet phach. Anh sang cua than linh la nhat hon. Lay 
hon phuc phach, thi tien thien khi tu nhien phat sanh. Con nguoi phan nhieu chang hieu tao hoa, tu dui luyen mu, tmh menh chang du. Co am 
qua duong tu cho la truong sanh dugc dao, ma chang biet cung dao ngan 
each qua xa. Pham tu luyen trong luc nhap that, ben ngoai khong de mat 
tai chi phoi, trong tuyet tu lu, chan niem giu ben trong, khien mot diem 
nguyen than hon hon luan luan, nuong vao hinh the vinh kho, nghe den 
hu linh tu nhien. Dung hoa ma lai luu thong, thanh trong ma khong tich. 
Nhu vay thuong giac thuong ngo, minh tarn noi chieu, phong bi hon 
tram, lam me chanh niem. Tham dong khe noi : Chan nhan dau km o cho 
tham uyen, phu du giu quy trung. Quy trung la noi huyen quan nhat 
khieu vay. Ma lai chang co the chap tru, cho den chan duong chang sanh, 
ky dieu o cho chang gap chang giai dai, dung giup dung quen ma diing. 
Thanh tmh kinh noi : Khong khong cho khong, tich khong cho tich, chan 
thuong ung vat, qua nhu vay, thi than khi hon nhien nhu mot, hoang 
hoang hot hot nhu thai hu. Nguoi xua noi : Tien thien nhat khi theo thai 
hu ma den vay. Pham khi co mod phat, tmh de doi, den khi dong, lay than 
tu, thi yeu chi de giu menh da chi het tai day roi do. Kim Tien Chirng Luan 

12. Phong Hoa Luyen Tinh Phu 
(Tong Quat Ve Dai Tieu Chu Thien) Luyen la cong phu tao hoa. 

Tinh la nguon cua bien hoa. 

Hoa nho phong ma bap bung, 

Tinh duoc hoa de nung nau. 

Lac duong quan la dieu duoc, 

Nhiep khi quy tuc la hoan khong. 

Quan sat cho co yeu, xet doan cho tinh te ma dieu tiep phan biet ve 
sau, 

Chuyen bach mach (?) De ve nguon, hoi ve nguon thi than khi 
tuong y. 

Noi gio thi chan tinh ve nguon. Pham tinh la nguon cua thien dia, la 
goc tao hoa, gap thoi tiet thi toan co dong, duoc hoa nhu nam cham hut 
den quan khieu, ma luu chay. 

Thoi gio la hoan. La co kham cung sam bo, khong co than nhiep ma 

> > 9 

boi hoi trong cung li , thac thuoc chan khi tron ma van chuyen trong 16, 
hoa buc bach ho chau den linh thai, 

Thuy trong dinh hoa hop, 

Thanh long den noi tham uyen. Duang quan cam be, cua nguyen khieu khai, ket qua la phong hoa 
da dong 16. 

Lau thi thuy nong ty sanh lap lanh, nguyet hoa tho la hong dan dien, 
ma dien dan hong. 

Ban ngay sao sa thi xa giao quy, ma quy giao xa tao hoa bien thien, 

Lay tinh xem dong ma biet duoc vat gia non vay. 

Xet co theo doi menh, trong yeu minh sinh map mo, 

Trong cho don ty nguyen khi ma sanh khi, goc vo danh ma vi du co 
danh. 

Biet den luc nen doat thien dia chan khi, thuan theo co thi co thang 
giang phap trinh, 

Huan luyen thi sieu pham ma nhap thanh pham, dung duoc thi doi 
kho cot ma dang thai thanh. 

Tanoi! 

Cac hoc gia doi nay dang bon ba song nui, cu thong tha ma buoc len 
troi, 

Nhoc hinh lo ngoi, minh chau sang ro lai vut di, 

Loi giu ma ten doi, due bac ma thuc tinh qua ban, chi khoat lac bo 
chanh theo ta, 

Voi ke ay dao von rat gan ma tinh ngan gap, thien ly tu chang xa. 

Tinh mat la sai. 

Sao chang biet tinh do khi chua. 

Phong la nguon. 

Hoa la than linh. Luyen la hoi dan. 

Lay phong ma quat lua, thi gia tro thanh tre ma hinh traong ton. 

Lay khi ma giir than, lay than ma van chuyen thi tinh phuc tinh ma 
than tu thuan, tu nhien co the cung Xich Tiing, Banh to duoc nguoi 
ngiroi kmh trong. Kim Tien Chirng Luan 

13. Thien Cff Phu (So nguoi doi sau hoc thien ma chang minh phat chanh phap, nguoc 
lai bao ta chang phai thien dao, nen luu lai de lam chiing vay (?)) Bao ay, hoa due thien dia. 

Phap ay, phan goc ve nguon. 

Nam dong tinh ma dong dung. 

Tiiy co khong ma tu nhien. 

The goc den tu chan giac, uy am hoang hot. 

Giu vo sanh dieu dung, het sue u nguyen. 

Hien uu dam gia phong, nuoc thu trang sang, 

An hue nang hay noi phap, suong xuan khoi che. 

Do la: 

May noi tan thi bau troi hien, may keo het ma gio xanh con. 

Noi nuoc trong thi trang sang lang, Van due troi thi hinh thay mo. 

Tinh nguoi thi thien tarn dinh. 

Y het thi tinh song trong. 

Neu ma : Hoang nha cung vol bach tuyet , dau cau van khong dieu nghia, 

Thien hoa bay ra tu dat da tao dien muc hon luan. 

Co hap thi cung co tan, 

Nen tu khong ma xuat vi tran, 

Nguoi yen lang du huu tinh gieo giong xem khong khac nhu lai 
dieu dung, 

Khong phap ma giu kho thien, rot chi la tao nhan ngoan khong. 

Thuy thanh nguyet hien den long cung de ma dien phap, 

Phong truyen hoa tin ngoi Kiet Da ma nhan cua cho. 

Sang sang di quanh phuong bac, 

Thong tha vao tan huong dong. 

Giang rong du o bac hai lap lanh bay vuot len khong, 

Phuc manh ho noi nui nam mua do tuon roi deu khap. 

Lay hu khong ma tao khoi nao dao binh nao thuong, 

Thu co gai de che than ma quy than chang hay. 

Phong ra thi bao la thien dia. 

Binh thi nhap den vi tran. 

Ngo thi don khoi thuong thua phap. 

Me thi di suot luc dao can. 

Thien phai tu tham, khong ngoai mot niem dinh tinh, 

Co do thay truyen, sieng nhan phap dau ma rong suy. Chanh phap nhan tang an nod to su chua noi, 

Niet ban dieu tarn duong nhd nhu lai it cho. 

Do vi hay noi lau tan phap nen xung ma am su, 

Chi vi co chua den luc vuot ngoan khong nen van truong toa thien. 

Von la chu cua dau bmh, 

Nen thay sao sang hop lai. 

Linh thai cue lac, thong hanh suong nui bo de. 

Dat tinh que nha, an che tue menh sau xa. 

Giao ngoai co nguyen nhan, chang ro nguon co kho lao luy. 

Coi doi phien doi giu ba canh, tuon chay chi trong mot toi(?). 

Trong dem ma thong mat an then khoa thuc trong tri it, nen noi : 
Chang the chang the. 

Dot nhien lai thay to sang, nen noi : Nhu vay nhu vay. 

Tue tinh linh ma dao nhan khai, tren dau biet von la dau. 

Ma vuong me ma cua phap dong, chon chon deu la sai lech. 

Nguoi co ngo me, 

Phat khong co san. 

Dat thi dung hoi thien co. 

Me thi chap dinh tu thien. 

Danh that bao huong la thien doi nghiep xua ma trach, 

Hoang hoa thuy true la luc cao nhan duoc vua long, Thien ly nhan duyen neu den, mod hieu thien ngoai khuong phep. 
Neu dugc pha tan trail sat, nuc cuai thien co - co hai. Kim Tien Chirng Luan 

14. Dieu Quyet Ca 
(Dai Tieu Chu Thien) Dai dao uyen vi hien tai trade mat, tu xua thuong dat chang ngoai 

thay truyen. Nhanh ngon nhieu vi du cho la cuu canh deu nghieng ve mot 
ben, noi ra van quyen chi ha thu tai tien thien. Co ten ma khong tudng la 
nguyen khi goc von hu, duong den nho nhem ma dung cu thi ngoai hinh 
toan. Hoang vay mong tinh than doi nhap dan dien, noi dong ton phong 
de dieu dirge chua phai la thai tien. Trong khong sanh co kim thien co 
hien trade mat, ho hap long hon la luc den goc tu nhien. Than tarn hoang 
hot la tu phia diu nhu to, duoc san than biet chmh la nho nguon nuoc 
trong. Hoa buc kim hanh la thac thuoc nho gio ton thoi lai, ha xa van 
chuyen la tien hoa keo chan dien. Chu thien tuc so chia 4 gio co khac 
nhau, moc due mao dau an trong ty ngo. Quy can phuc menh la nhuan 
hoa chu thien cua ta, so du 300 phan canh hien ra truoc mat. Chi hoa co 
den thi anh sang sau ba Ian, song muc bi mat chi la trung dien. Dai duoc 
kho thai o 7 ngay mien mien, cho phong nguy la co quan toi nguyen. 
Tham cau tha thiet hay sdm tim chan truyen, nguoi chon ma nhan khi noi 
loi hen bien. Qua quan phuc thuc thi toan nho due truoc, tich chieu 10 
thang duoc chang muoi giac thien. Nhi khi tot dep thi tinh dinh thai tron, 
duong thuan am tai thi tuyet hoa day troi. Sieu xuat tarn gioi khi nhu bo 
tai thuong dien, khong khu khong lai thi thong tha tieu dieu coi tien. Tuc 
duyen neu gap nen sdm tu chang quang thang ngay, Cho de gia dau chi 
con xuong kho thi het von len tien. Kim Tien Chirng Luan 

15. Luan Dao Dire Trung Hoa Dao cao long ho phuc, due trong quy than kham. La noi : Dao 

dung de cho due, due dung de boi dap cho dao vay. Pham dao la dung 
cua due. Due la the cua dao. Ngudi ma sang due thi thien tmh tu the 
hien, dao ma trung hoa tu van chuyen thi tich ma chang dong, cam ma 
toai thong. Ngudi von phu bam la hu linh, nguyen goc thuan tmh chi 
due, tao nhan dai hoa hon nhien mot doan, thien ly mot chut cung theo 
dung thu tu, thi sao lai phai cue kho vay. Don gian vi bi tham due ngan 
each, quen goc theo ngon, lam me tinh chan nen nguyen hoa chanh khi 
thuan tinh o thien tarn bi mat. Cho nen thanh nhan chi ro hu cue de 
duong lay, due luan dich ly lay minh thien dao la de tan tinh, cho den 
menh hoc co the diing cung than tri de bien hoa. Neu hoc gia muon the 
nghiem dao due, thi tarn den luc tieu tuc ma ro thau goc ngon. Muon tim 
hieu cho kin dao cua co tao hoa, can can than xem xet canh tuong, thi khi 
su viec xay ra co cho nam giu ma khong tai hoa nguy hiem. Ve sau cung 
nho vao dao due, ma co the tao trung hoa canh. Giup cho chi nhan biet 
duoc dong tinh tieu tuc thi phai dung tri tue ma sau den vo nga, de tham 
van hoa theo dao. Truong dinh trong chanh ly, hoat hoat bat bat, tuc la 
tuy trung cue trung hoa, ma lap day hai khoang, dat tieu dieu canh, vui 
ma khong noi chon, dai chi mac mac, tro ve vo cue, moi la chi nhan dai 
due. Neu ben trong chi chua tham due, ngoai rieng vi danh du ma gia 
thien phap la 2 viec me lam, giu nuoc bun lam cua cai, chang phai chi vo 
due, ma that la tac due vay. Duy thien dia chua van vat ma vo tarn, thanh 
nhan thuan van vat ma vo vi, chang phai la due tran ngap menh mang do 
sao. Co thanh noi : Due la cau tinh dao ben trong vay. Pham due chang 
phai dao thi khong theo, dao chang phai due thi khong chu. Ngoai dao 
tim due thi due da xa roi. Boi due the dao, can phai sieng ma lam vay. Nen noi : Long trod a bac cue ma cac sao quay quan a dong hai, gom 
dong nho ma 100 mach nuong ve, nguai neu hay tinh tarn dirang khi, dau 
ngai dao diic chang thanh sao. Ta thuong ty xem trong thi khong tam, 
ngoai tim ma khong the. Phang phat ma tam chang duoc. Map ma ma 
giac hu linh. Nhir ca theo nuoc, nhu suong phu kin, mot dong trung hoa, 
bao quanh thien dia. Vi ngudi chang hay tham tien ma bao de dung thoi 
lui, khong vi nghia ly sau xa, ma chang hoi dau tam muoi, danh mat di 
goc dao due. Mong cac vi ay co the hieu duoc dieu cot yeu, chmh la 
trung hoa ao dieu vay. Kim Tien Chirng Luan 

16. Hoa Hau Thir Tir 
(Noi R6 Tieu Chu Thien) Pham luyen dao, trade het la khoi thu, ke den ha thu dieu dirge, roi 
biet giu hanh chu thien, ba viec chang phai mot vay. Be thuan thuc thi 
hoac ngoi hoac nam, chang giac bong nhien duong sanh, thi hoi quang 
phan chieu, ngimg than nhap khi huyet, tuc tuc quy can, luc than khi kia 
muon giao ma chira giao, ton than dung hoi tho, mien mien nhuoc ton, 
niem chieu tai do, hoi tho ay goi la vu hoa manh. Than khi da giao, 
duong khi da dinh, lai ngay do quen hoi tho quen y nghi, diing van hoa 
duong. Chang tho ma hu, chang giu ma chieu, moi duoc duoc san. Neu 
that quen hoi tho thi chang the lay hoa dun nau, neu dung hoi tho la con 
chua quen, phai la khong chang tieu mat, muon noi hoi tho dai va nhe, 
nhe den khong nhan ra nen noi la quen, neu con dung y la chang vong, 
neu that quen thi chang lay y de chieu. Xua noi : Tarn khong phai chang 
con goi la chieu, khong chang tieu mat moi goi la vong. Vong cung chieu 
mot ma hai, hai ma mot, duong luc quen thi tarn sang suot chua tung 
chang chieu. Duong luc chieu thi mot chut it cung chang co, chua tung 
chang quen, moi goi la chan vong, chan chieu vay. Nhu vay goi la van 
hoa. Van hoa da du, nua dem hot nhien duoc san than biet, anh sang thau 
man rem, duong vat bot nhien ma cu, ngay do thai phong van hanh, luc 
thai van chuyen, ton than dung hoi tho thoi nghich khi huyet, goi la vu 
hoa vay. Phong moc ve goc thi dung theo doan van tren la van hoa phap, 
chieu on duong, goi la van hoa vay. Neu chang tai luc giao cau cung chu 
thien, deu dung van hoa phap, de on duong. Ma luyen cong, cung dung 
phap nhu vay. Chang nhu the thi chang the hoan hu. Luc duong sanh la 
hoat ty thoi, ma duoc san cung la hoat ty thoi, hai doan cong phu nen ro 
thu tu. Ma van chuyen chu thien luc chu thien ty thoi, dung hoa dieu dugc luyen dugc la hoa hoat ty thai vay. Ve sau, cung khong phai mot 
thuyet. Chang luan duong sanh cung dugc san, neu co khi dong thi lam 
mot hau (trang thai), lay than dung khi lai lam mot hau (trang thai), vay 
la than khi hoi hgp co hai hau vay. Lai noi : Duong sanh la mot hau, ma 
dugc san lai la mot hau, vay la thai tiet khi dugc sanh co hai hau vay. 
Nen noi : Nhi hau thai muu ni gia, la nhu vay. Dugc khi da san, qua ben 
ngoai ma hai ve 16 la mot hau, ma gio trong 16 lai la mot hau, cung goi la 
nhi hau thai muu ni. Thang giang moc due la 4 hau, Tong cong co 6 hau. 
Vay la chu thien mot luc ma cong phap cho diing co 6 hau vay, hau tuy 
phuc, cung chang phai chap tru. Chang qua la duong sanh, dieu dugc, 
dieu den khi khi man luc dugc san, thai ve van hanh ty ngo mao dau, quy 
can vay. Ma trong hau phap cung can minh bach, duong luc dung ho hap 
thay doi van vu hoa thi hau chang minh bach, thi van vu chang dugc nhu 
phap. Do vay ma hoa hau chang truyen, chang phai chang truyen, ma kho 
noi vay. Pham hoa la hoa, la hau, von hon tap ma chi diing mot loi de noi 
den, ben trong co van vu hoa hau. Dau moi doan cong phap nay tu luc su 
truyen phap quyet da hoan bi nhu sach nay vay. Ta tuy la tang, tu nho da 
tim dao, miet mai giang ho hon 30 nam, moi dugc toan chi, hau nhan co 
duyen ngo, chang qua 3 ngay da ro roi. Dao ay chang phai doi gat. 

Hoa Duong noi : That ra chu trong cho noi hau ay, chang phai la 
viec tot cua rieng ta. Do nhieu sach da noi ve hau, truoc sau hon tap, nen 
nguoi doc that kho ngo. O van tren tuy da noi ra luc hau, nhung van chua 
giai quyet dugc nghi van, nen them thien nay de dong chi sau nay doc 
nhieu sach ma co the giai dap dugc nghi ngo vay. Kim Tien Chirng Luan 

17. Nham Doc Nhi Mach Do Hoa Duong noi : Hinh nay da chi thang huyen ca. That nguyen cho 
dugc si dugc duong van hanh. Dan dao toi bi, ta chang dam vong tiet 
vay. Co thanh tuy khong de lai hinh, chi co loi noi de lai, sao co the du 
dugc. Lai nhan co loi noi doc mach o tai ngoai tich cot, ma nham mach 
chi den tren duoi than, ca 2 thuyet tren deu do tuc y vong chi. Phai biet 
tien gia noi nham doc, that o trong than mach tu tai van hanh, lay do lam 
chiing nghiem, chang phai chi hanh mot hoi vay. Kim dan than khf 
nguyen dieu tat yeu tai trong mach van hanh qua khoi so 100, moi dugc 
thanh tuu. Me lam chi do tuc y chi bay, nay neu tu theo, la theo loi chi sai 
lai cang them sai. Neu chang tu than linn hoi canh ngo, lam theo loi sai, 
it hoc tin nhan, den chet le roi, that dang thuong xot! Ta theo thay nhan 
quyet, lay tu than linn hoi thuc canh ve ro hoa do de lam chung khong 
sai, mot khi ban do nay xuat hien, du phuong si cung bon gia dao hoc 
khong con dat de dung than. Kim Tien Chirng Luan 

18. Quyet Nghi Tang Khoat Nhi hoi 7 cau Cau hoi 1 : De tu duac lao su day cho hoa hoa doqn dam phdp, 
hanh 4 thdng duac cdnh. Trong bien boc lua, dai doi sao trai. Lai duac 
truyen phdp luan thuang chuyen mat ngu, hanh tri 50 ngay, dam can tu 
doqn, hit sqch sanh ca. Phdn chieu bien bac, nhu hoa dnh sang bqc, dnh 
sang duai mat, tu biet thanh xd lai tu. De tu truac cung theo da that 1 
Ian, chdng thdy thanh dqo, nguac lai bi trao mdu la tqi sao? 

Dap : Tu khi nhu lai khai hoa tay thien, 28 to, dong tho luc dai, tinh 
khong phap nay, chi co mon nhan cua tang cao phong bop chet hau nhan. 
Huong Cao Phong cho tap la nm tho, la bang mon, sao biet nhu vay. Cao 
Phong noi : Nhin khi gap, tuc la sat nhan. Noi trao mail, do bi danh 
huong ban. Nhin khi ton thuong den tang phu, ngoi danh huong ban, ton 
thuong den kinh mach. Du cho than y Bien thuoc tai the cuu cung khong 
noi. ^ \ 9 r 

Cau hoi 2 : Tham thien hoi thoqi ddu, chdng thdy thanh dqo, tqi sao vay ? Dap : Nhu lai co hoi, de xem hoc nhan tinh dao sang hay chua, sang 
mod giao ngoai biet truyen tue menh, chang duoc tue menh, khong the 
thanh vay. Hoi 3 : Chuyen niem kinh niem phdt, chdng thdy thanh dqo, tqi sao vay ? Noi noi : Kinh la duong loi khuong phep vay, phat la danh tu vay. 
Thi du Khao thi quan muon tim mot nguoi gioi nhat, dot nhang cau thanh 
nhan hoac doc tu thu co the tim duoc chang ? Luc to noi : Nguoi dong 
phuong tao nghiet, niem phat cau sanh tay phuong, nguoi tay phuong 
nhan tao nghiet, niem phat vang sanh phuong nao? 

Cau hoi 4 : Toi la nguai tham thien theo dqo Thick, ngoi thien lau 
tarn nhu tro lanh, chang kh&i due niem, pham co tdu lau, chang duoc 
thanh the kien co, la sao vay ? 

Dap : Nguoi den 60 tuoi, quan khieu khai. Da khai, khong co ly 
chang tau lau. Huong chi niem kinh ton thuong trung khi, kho toa, tarn 
than lai chang hay giao hoi, tau lau ra ngoai nhieu vay. Cho nen nguoi 
xuat gia can dai lai bi nguoc chung, thuy kho, tho huyet, kho muc boi vi 
nhu vay. Kien, that co hoa hoa phap. Vi du nhu dang thuy o tren, tao hoa 
o duoi, thuy duoc hoa tu nhien bien hoa thanh khi. Nhu lai noi : Hoa hoa 
lay hau, thu thu xa loi, that co chan truyen vay. 

Cau hoi 5 : Nay nguai tham thien ma chang hoi viec tdu tiet, tu tin 
tu dqo co the duoc thanh dqo chang ? 

Dap : Thien thuong noi co tau tiet thi mat di than phat to, tau tiet 
mot Ian, ciing pham phu giao cau mot Ian ly cung nhu nhau vay. Khong 
cho thanh vay. 

Cau hoi 6 : Phat lay phap nao de kh&i thu ? 

Noi noi : That lay doi dau minh tinh de khoi thu, doi, tuc la trung 
hoa phan hien vay. Dau, tuc la bac dau dan dien vay. Minh tinh, tuc la 
dan dien nguyen khi phat ? Chang doi dau minh tinh, van van chang the 
thanh dao. Thich giao ha thu mot loi toi bi, ta nay noi ro, ong nen suy 
nghi do. 

Cau hoi 7 : Nay co nguai trong Thich giao truyen phap, lay chit vi 
dqt tru&c. Tuxung vi dai hoa thuong, co phdi la chan phap khong ? 

Dap : Cho la duoc cung nhu nam mong duoc vang. Nhu kep hat dong vai Han Cao To, So Ba Vuong, chang phai co that vay. Tu Bat Ma 
Luc To lay khau truyen tarn nhan, Ngu to noi : Mat truyen bang loi. Nay 
cho truyen tren dau ngon tay, chi tay ma noi truyen cho vi nay vi nay, ma 
noi la truyen phap, xem thi biet la gia. Chi dang mot tieng cuoi. Vuxrng Hoi Nhi hoi 7 cau Cdu hoi 1 : De tu duac lao su truyen nhan, ha thii cong phu tu 
luyen hai thdng, duac duac sdn cdnh. Lai duac truyen nhan chu thien 
khau quyet, hdnh van chuyen ba thdng, ngoai than chang cu, dan dien 
thuang tu on noan, tu biet dan thanh, chang biet cdc mon khdc ciing co 
co the thanh theo ly hay khong ? 

Dap : Chang duoc than khi giao hop, san xuat chan chung, de den 
cho thanh cua van vat hoac co hanh sieng nang, khong ra khoi benh. Do 
vay ma phap co van mon sai biet, noi chung la ciing voi viec kim dan 
chang dong. 

Cdu hoi 2 : Co mot tien sanh tu noi duac duac sdn cdnh, hay lay 
thdng gidn; lai truang toa den 10 nam, van co tdu lau chang kit dan, la 
sao vay ? 

Dap : Tuy duoc duoc san, chang biet hoa hau. Tuy la thang giang, 
chang biet dong mo do so, mien cuong van chuyen, chang ket vay. 

Cdu hoi 3 : Co mot vi day nguai ngung than nhdp khihuyet, luc 
duang sanh, hau thdng truac giang, chang ket la sao vay ? 

Dap : Chang biet khoi thu phap, khong duoc hanh truoc, thang 
giang thuy hoa khong dung duong, chang ket vay. 

Cdu hoi 4 : Co mot vi noi, luc duang sanh, lay luai de duai chan 
rang, tu tren nuot nuac mieng xuong duai, chang kit la tqi sao vay ? Dap : Duong ay chang that duong, Chang tu dugc san duong, thang 
giang khong dung. Huong lai chang biet dao 16, loan de, khoi ta hoa, chi 
dugc chung tho huyet. Nuot la co hinh vat vao den mot, xuataa nhi tien, 
co ich gi dau. 

Cdu hoi 5 : Co mot gid dao nhdn, day nguai luc duang sank, dung 
la thai, mot la thai, mot la phong, goi la nhi hdu, bien trdi tren, bien phdi 
du&i, mot tuc la mot chuyen, goi la mot chu thien, chang kit la tai sao 
vay ? 

Dap : Cai mot chang phai bang mon, la vi chua dugc quyet. Tu 
minh tao tac, ma noi ban voi ke ngu. Chan nhan noi : Ke pham chang 
biet dao van hanh do ngu tang ma tuan hoan, thi chang phai chu thien 
vay, cho nen chang ket. 

Cdu hoi 6 : Chuyen ngung than tai khi huyet, hay xudt dm than, 
chang ket dan, tai sao vay ? 

Dap : Chang biet duong sanh dung ho hap phap, nen chang ket vay. 

Cdu hoi 7 : Chang da that cung tho huyet, bi tat benh, tai sao vay ? 

Dap : Lam tin manh su. Xung Hu Tu to su noi : Theo ngoai dao ta 
phap, hanh khi se mang benh. Nhu : Thang len thai giu, nang thi sinh ta 
hoa ma mac benh dau vang, benh mat do, thung, y chudng, ho hen, dam 
hoa, tho huyet, dau, nhot cac chung. Neu giang xuong ma giu, nang thi 
buc chim tinh khi quan nhap vao than, lam dong dau thien truy, truong 
nuoc, co truong cac chung, tren dudi hai loai benh cung du chet nguoi. Lieu Nhi hoi 5 cau Cdu hoi 1 : De tu bang mon ngoai dao chang dam hoi nhieu, 
nguyen nghe chdnh dao hoa hdu. Co biet Chung Li noi : Kien dung chin, khon dung sdu, co phdi ly la vdy hay khong ? 

Dap : Chi la danh ma chang phai la phap. 

Cau hoi 2 : Xung Hu Tu noi ty hanh 36, ngo hdnh 24, co phdi ly la 
vdy hay khong ? 

Dap : Chi la danh ma chang phai la quyet. 

Cau hoi 3 : Chan nhdn noi duong hao 180, am hdo 120, co phdi ly 
la vdy hay khong ? 

Dap : Chi la danh ma chang phai la sir. 

Cau hoi 4 : Hua Tinh Duang noi duang dung 216, dm dung 144, co 
phdi ly la vdy hay khong ? 

Noi noi : Chi la danh ma chang phai la hoa. 

Cau hoi 5 : Cd 4 deu chang phdi ? 

Dap : Dao toi trong tai khau truyen, chang duoc chan truyen, thi ca 
4 deu sai. Nhu duoc chan su, thi ca 4 deu dung, chang phai chi co 4 dung 
ma thien chan van thanh deu hop huyen dieu cua hoa ay, ma tarn giao 
thanh dao cung la huyen dieu cua hoa ay. Kim Tien Chirng Luan 

19. Nguy Hiem Thuyet 
(Ha thu Dieu Dircrc va Tieu Chu Thien) Hoa Duong noi : Ciing hoc dqo ma ngoqi dqo co nhieu nhdnh 
nhung thanh cong chua duoc mot nguoi, tqi sao vqy ? Vi chdng dupe 
tinh menh chdn truyen, phdn mon lap ho, chi la vong lam. Va lai nay noi 
ngo tinh ma chdng biet tien thien tinh, lai lac den hdu thien thuc tinh. 
Nay noi tu menh ma chdng biet tien thien menh, lai lac den hdu thien can 
bd, nen khong the thanh vqy. 

Von chdng biet tu tinh menh ma tu tri. 

Linh trong Li goi la tinh. Kham trong khi goi la menh. Sao ma linh 
tien xuat khong co luc, khi sanh ma ngoai hao, tinh menh chang the tu 
hop vay. To su day nguoi, lay li tinh de che kham menh, ma giao tiep 
liem thu cai linh vi te. Niem nhap thu cho dong khi, dung gio ton thoi, 
khoi lua ben trong de doan luyen, thi hau thien tinh menh hop lam mot, 
con tien thien tinh menh tu nhien phat hien, nen noi tu tri vay. 

Nguy hiem de phdng. 

Phong la phdng luc duong sanh. Chang duoc linh giac quy 16 hau, 
so tinh hoa 6 ngon, am khi den sau, chang hoi doan luyen, hoac anh sang 
than khong chieu, hoac ho hap chang hu, hoac duoc san chang biet, hoac 
thang giang hon tram tan loan, hoac dan thanh ma chang biet canh, hoac 
on duong that nghi, hoac chang biet dai duoc cac phap ... Nguoi xua noi 
: 100 ngay phdng nguy hiem thanh tai hoa la vay. 

Lay thdc tu thdc luyen vong lam vqy. Vi chang biet kim dan quyet, noi chung la vong lam. Cho nen nguoi 
xira noi : Du co ngan van phap sai biet, ciing voi kim dan viec chang 
dong. 

Hoqc co nghe den tinh menh mon ho. 

Pham mon ho la kien khon vay. La nguon tien thien, noi gom tu 
tuong, Tham Dong Khe noi : Kien khon lam mon ho, co kham li lam 
dirge vat, la y nay vay. 

Chdnh ly chang ro, nguon coi chang thdu. 

Chanh ly nguon coi tuc la tru menh vay. Can co ngu muoi, khong 
duyen theo dao. Hoac den ta su, huong ngoai cau dao, deu la chang dung 
nguon coi vay. 

Nhap vao bang mon. 

Khong dung mon ho cung chang biet ty ky tmh menh, hoang kinh 
noi : 36.000 nhanh dao, deu lay Thich Ca Nhu Lai tarn ma noi vay. 

r 

Chap vao mot ben. 

Vi nhu ta tu tinh ma chang tu menh, thi dam can chang doan, 
thuong tu ha lau, thi cung nhu pham phu mot bon, that la dang tiec. Lai 
con hoc nha tan dich dua bon van chuyen hau thien, ma chang biet huyen 
quan tieu tuc, den luc diem vuong doi, tuy noi la biet tu tri, cung phai 
nop mang vay. 

Tuy noi quy dao, ma tinh menh chang hap, than khi chang giao. 

Va tmh menh than khi von la mot, chang hoi giao hop, thi khong co 
chan chung tu. 

Neu tu tu tu lam. 

Vi chang biet tmh menh giao hop, chi tu lam kho than tarn, nhu gay 
ngua ngoai giay, co ich loi chi. Chan nguyen hao mbn. 

Luc duong khi sanh ma chang biet thai thu quy 16, khi sao chang 
hao tan ra ngoai. 

Chung quy ciing khong the thanh. 

Ben khi thanh cong mod biet la khong uong cong siic vay. 

Hoac co tuc duyen twang phung, lai noi hieu duac, biet duac dieu 
phdp. 

Pham dieu phap la hoat ty thoi, la cho vi te, dung phong hoa cong 
vay. Ben trong co van vu, neu chang biet thoi tiet de theo thi cung khong 
cho dung. 

Chang the thdu triet tinh vi. 

Cho tinh vi kho noi. Neu co the hanh tri huyen quan tinh khi than ba 
mon, dung ma chang lia, chang tuong chap, biet nhe nang, chuyen goc 
ngon, hieu dung phap, thi dieu quyet duoc vay. 

Luyen ky nha hao. 

Tarn chang thuan thuc. 

Hanh dong tram thuy. 

Chang ty linh giac. 

Den luc duong sanh. 

Hoat ty thoi den. 

Me ma chang giac linh. 

Truoc mat con lam. 

Khihudn hinh kh&i. Huyen quan khi hoa am, tuc ngoai than cu vay. 

Quen di cong phu thai thu. 

Do ngu qua nhieu. 

Khi cue dong, bien doi chqy ra ngoai. 

Nguyen khi chiia den het siic, chang thai se tu muon xuat ra cua, 
bien thanh hau thien vay. 

Da khong chu tuc khong cho giu. 

Chu la than vay. Luu la hai tha vay. Cong phu thai thu hoan toan a 
than ciing ho hap vay. Khi da khong than thi cong phu luyen tho chang 
yen ma chi la tai hoa. 

Nai then chot mot s&m tiet ra. 

Xuat duong quan do. 

Thi co duoc co the dieu co the luyen vay. 

Tarn chang thanh, y chang chuyen, ma noi nguoc la khi chang try, la 
ke ngu phu vay. 

Vd da biet linh gidc dieu phdp. 

Linh la than. Giac la biet. Phap la lay than dung ho hap nhiep 
nguyen khi quy 16, ra cong nau luyen vay. 

Ma lai khong thanh, la tai sao ? 

Pham dan phap co van vu, neu lay diing sai, thi cung khong thanh. 

Lai chang biet trong dan phdp theo thu tu hoa hau tiep buac. 

Theo thu tu tiep budc, tat yeu duoc tu chan truyen, khong the khong 
biet ma tu dung. Nhu luc duong chua sanh, giu lay than, dung hoi tho 
cho dai, mien mien chang doan, hoi tho theo nhau ve goc, la cong phu van hoa. Tuc la noi gio, do vay ma trong 16 hda phat. Den khi duong 
sanh, lay vu hoa thai, la dung than, dung hoi tho nang, tuc xua goi la lac. 
Va phap quy 16 cung la than va hoi tho ciing giu, cung tru, la noi van 
hoa. Neu trong 16 doan luyen, la dong lay y, day dong lay phong, la cong 
phu vu hoa vay. Tuc la nguoi xua noi hoa tinh thanh khi. Chi luyen ve 
sau ma on dudng la van hoa. Chang duoc chan truyen, thi chang biet 
huyen dieu ben trong vay. 

La noi tu dui luyen mu. 

Va hoc dao, ke tho tarn nghe thay noi mot loi, ben lay vay cho la tu 
duoc, chang hu tarn cau den tinh thiet, cho den luc tu, cong phap lai lam 
Ian. 

Chang biet dieu duoc gid. 

La phap khoi thu vay. 

Vu hoa thai. 

Vu hoa la diing hoi tho, la nhiep khi phap. Va khi sanh ma hanh 6 
duoi, chang tu nghich de thuong hanh, muon nghich phai quy ve nguon 
vay, khong duoc hoi tho chieu nhiep, thi khong the ve 16. Nen noi : 
Thang trong giang, giang trong thang, tuc la noi ve co dong mo. Lai noi : 
Qua lai chang ngung. Cho nen Ngu to su noi : Dong mo chang ro thi 
chang the thai duoc ve 16 vay. 

Vu hoa luyen. 

Vu hoa la van tren noi co dong mo vay. 

Tu Ha Hoi : Trong luyen phap co dong mo, la noi dieu gi. 

Dap : Dong mo la thai duoc, luyen duoc theo chu thien bi co, la 
Tien Phat noi an, chang duoc dieu ay thi dan khong the thanh. Xua noi : 
Dai co dai dong mo, tieu co tieu dong mo la vay. Dong mo la cong cu noi 
gio hoa tinh, nen noi : Co ton phong, van khon hoa. Lai Thai thuong noi : Trong khoan troi dat, giong nhu trong ong be 16 ren, la vay. 

Van hoa duang. 

Van hoa la xuy hu de duang vay. 

Tu ha Hoi : Xuy hu chang phai la dong mo sao. 

Dap : Cho thay cua ong sai roi. Xuy hu la hau thien khi vay. Dong 
mo tuc la co tien hau hai khi vay. 

Hoi : Tich Chu tu dieu mot ho mot hap goi la dong mo, la noi hau 
thien, chang phai dai dao tinh vi, chi dieu huyen co. Vay chi dieu co the 
duoc nghe chang ? 

Dap : Dong mo la dai dao nhi khi ciing dong cung ung tieu tuc 
trong huyen quan vay. Co 4 mon vang lai, nen noi : Vang lai chang dong. 
Neu lay mot ho mot hap hai thu qua lai goi la dong mo thi co the yen 
duoc sao, chang phai chan huyen quan vay. 

Hoi : Xuy hu cung dong mo co gi de phan biet ? 

Dap : Xuy hu la nghia cua than khi chang dong vay. Dong mo la noi 
than khi cung dong vay. Pham dong mo than khi, o trong khoang dong 
cung chang dong, neu xuat ra huyen quan la ngoai dong, chang phai 
luyen duoc dong mo, than khi cung chang the tuong giao tuong hop, de 
lam mam mong cho chan chung. Nhu pham phu chi ua sanh tu, thu hung 
ben ngoai co vu, chang phai ngu sao. 

Vong hoa lay dai ky tu sanh nhi. 

Pham van hoa on duong ve sau, hon nhien yen tinh, khien duong tai 
sanh vay. 

Vd da ro duoc thu tu, hieu duac phdp luyen, sao lai de cdng thdng 
ma sai lam vay. 

Vi trade dung phong hoa chang dung luc, dung cho ; am khi, am 
tinh phat sanh, lam lac mat phoi canh, nhanh chong dung vu hoa doan luyen, luyen den khi khong canh tugng vay, mod giu dugc vo su. 

Vo y ma due kh&i. 

La am tinh trong dan dien tac quai, lam cho tarn quan vong dong, 
giao loan chu nhan. Phai dung phap dong ma, noi gio trong 16 de chan 
hoa dot am tinh ay, la noi bi mat thien co, ciiu menh bao phap vay. Hu 
Tinh thien su trong Nhap Hoa Kinh co noi : Due tarn mot khi phat khoi, 
nhanh chong dung vu hoa doan luyen. 

> r r 9 

Nhieu loqi am ma am quai den quay nhieu. 

Ma quai hoac hien quy than, long ho cac loai vay. 

Hoac tram mi luc ngoqi duang chang cu lai tu tiet, la tqi sao vay. 

Vi trong luc luyen, dung phong hoa it vay. Neu ngudi dung manh 
hay dugc ma kip dung phong hoa, de cong phu chang dung, thi mod het 
viec ay. 

Neu hoa hqu kia dung chang dung cho, hit hoa thi dm khi hien 
huyen, neu biet vay thi dung vu hoa, dung phap noi ton phong nung duoi 
dm khi vay. 

Nhu gap lai phoi canh den, thi lai dung vu hoa luyen mot dot, se giu 
dugc vo su. 

Pham biec lam cua bqc chan tu, ben ngoai nhu si nhu ngu, ben 
trong an ma tieu dieu. 

Nen noi : Dai tri lang lang, khong nhin ngudi khac. 

Can phai trdnh than be bon nhieu viec. 

Ngudi xua noi : Muon tinh tarn, truoc phai tinh than, moi thanh vay. 

7am giu ben ngoai. 

Ngudi xua noi : Than mot khi xuat thi thu hoi lai, goi la luyen vay. Neu chdng can than thi Id hoa dung ma chdng lien tuc, thi mat di 
van hoa. 

Van hoa thi ton than, theo phap dung hoi tho mien mien, tiic tuc quy 
can vay. Binh thuong ma mat van hoa nay, thi tai hoa den khi. 

Khi da khong chu thi khong cho cdu (dan). 

Chu la than vay. Cau la hoi tho vay. 

9 r r 

Chang bi rai xuong ma bien thanh hau thien nen goi la co. 

Pham khi da khong cung voi than va hoi tho, thi tu nhien bien thanh 
tinh huu hinh, nen pham nhan khong due niem ma cung tau tiet, do vi 
khong diing hoa luyen cho kien co vay. 

Do vl trong liic do chdng biet co vu hoa la phap de cuu ho menh 
bdo vay. 

Lai them trong luc ban ron khi giu ben ngoai, pham co cue nhoc 
thuong lay luyen nhanh, nen noi : Hoan canh ban ron, nen tranh thu luc 
an nhan de dieu ngoai duoc, la vay. 

Neu tinh tiet di, thi khi cung tiet. 

Tinh khi goc la mot vay, Am Phu kinh noi : Chan khi o trong am 
tinh. 

An duoc thi chdng con nguy hiem tai hoa. 

Cat buoc khong nhoc cong. 

Pham thai thu phdi ro duoc nhi khi. 

Pham thai thu, la dieu ngoai duoc, thai thu ngoai duoc. Nhi khi la 
tien hau nhi khi. Tien thien khi lay duoc hau thien khi chieu nhiep, moi 
co the ve 16. Thu Hu chan nhan noi : Tien thien khi chang the tu ve 16, 
lay hau thien khi thai, la vay. Am kieu biet la dao 16. 

Am kieu la duang nhiep tinh. Chmh la a truac coc dao, sau bang 
quang, tren thong dan dien, chmh la duang de thai dugc, Truang Tu 
Duang trong Bat Mach kinh noi : Am Kieu mot mach, chu thanh dau, 
cao nhan an, la cho Tien Phat dugc. Lai Ma Thien Quan giai Dai Dong 
kinh noi : Luc nhat duang so dong, van chuyen mot diem chan hong den 
duoi ron de don, la da noi het roi. Hoc gia chang co the chang xet sao. 

La phdp lac duang quan vay. 

Pham duang quan a van tren goi la dao 16 khau vay. 

Phdm ve Id (quy Id) ve sau, neu chang biet hoi phong hon hap. 

\ i r i i 

Hoi phong la xoay chuyen ho hap khi, de thoi nguoc. 

La phdp dodn luyen.. 

Doan luyen la van tren noi hoi phong phap vay. Neu tu hoi phong, 
thi trong 16 than khi cung co the tu hon hop thanh mot vay. Xung Hu Tu 
to su noi : Than tuy lam chu khi, ma chua the lam chu dugc khi, thi lay 
hoi phong hon hgp. Lai Tarn an kinh noi : Hoi phong hon hgp, bach nhat 
cong linh la vay. 

Ma nguyen tinh cung vai dm tinh. 

Nguyen tinh la nguyen khi vay. Dong la nguyen tinh. Con Am tinh 
la tinh do an uong vay. Ma tinh rat tac quai, nen phai dem than khi hai 
hoa hgp thanh mot hoa tai trong 16, noi ton phong luyen hoa tinh ay. So 
Van tien sanh noi : Dung dan do tu nhien ho hap luyen, so xuat thi chang 
dugc quyet, thi tinh chang hoa. 

Chua y nhu cii ma chang hoa. 

Tai trong dan dien. 

r \ 9 r 

Duong tarn phuc, don ma lai sanh. Goi la dieu dugc, that chang biet phap dieu trong Id. 

Phap o van trade goi la noi gio ton vay. 

Ve sau duang sank lai. 

Ngoai cu than. 

Kit cuoc ciing nhu tru&c khi chua hoa tinh ma thodt. 

Tiet vay. 

La duac khong cho sdn. 

Da khong chan chung, thi chang the hanh chu thien hoa vay. 

Chang xet lai mlnh thi tinh chang nguac ve, khong quyet cua thdy 
thi kho duac chan. 

Tu thoi lui. 

Sao chang ngo sdu han vay. 

Van tren da noi het ve phap dieu duoc vay. 

Vd duac sdn can phdi kip dot Id. 

Chan khi trong dan dien ty giao hoan hop hoi nong co dong. 

Nguy hiem Ion do. 

Neu chang biet chanh niem dung phap tuong tuu tuong hap, thi mat 
di co giao hoi vay. 

Vi ngu muoi. 

Nhan tu hon tram chang sanh chanh giac. 

Chang sam tu cdnh tinh. 

Pham da dieu duoc, som som canh giac cho canh duoc san den. Ngheo ma con ham vui. 

Cai vui ay cung cai vui coi pham hoa co khac biet. Neu chang biet 
dugc phap giao hap, thi mat co luc khi giao, vui thich hit vao thi khong 
lang phi khi . Thi nhu nguai va dem den, nha chong da chet, sao chang 
thanh co linh, la mat di sanh co vay. 

Noi mat gidc chieu. 

Nhu van tren than chang giao khi y. 

Chi giao luc dqc biet. 

Da biet khien than khi giao hop goi la chan chung, co tien goi la 
thien nhien giao. Lai ngay do ro dugc ve trang thai thai dugc, neu chang 
biet dugc trang thai ay, thi goi la hau khong hoa, mat mat chi trong nua 
hoi tho, chang nguy hiem sao. 

r 9 

Neu chang ngay do sanh phuc gidc. 

Day nguoi nhanh chong dung linh niem de thai (thu hai). 

Thi mo toi mat cong thai vay (thu hai). 

Van tren noi dung linh niem de thai, lai noi thai cong, that co khac 
vay, niem dung mod lam chu khi, neu chang the nhiep ky khi ve 16, thi 
lay than dung ho hap thai khi vay. 

Cho sdn chan chung. 

Tuc la chan khi vay. 

Chang the tu quy Id. 

L6 tuc la duoi dan dien vay. 

Duong duong ho. 

Chinh tai trong khoang map mo menh mong (hoang dang) . Sau cung tu tiet bo di cong chua gop, cho co chdng con, chdng 
dang buon sao ? 

Chi la cong khong, do nhan tarn chang chuyen, luc dung cong, y 
chang thanh, nhu tren da noi duoc san nguy hiem. 

Cho la vl thang gidng co, hay la tqi ddu binh. 

r r r > 

Thang giang la tien thoi vay. Dau bmh la dan dien y vay. 

Sue a than va hoi tho vay. 

Pham noi than cung voi khi dong hanh dong try lam chu, tiic la co 
biic khf thoi khf, co chang the thieu chu, chu chang co the thieu co, chu 
co lai chang co the thieu y, tarn vat deu dung, moi la dat chan huyen dieu 
tu, neu nhu thieu di mot, thr co nguy hiem. 

Khi hanh ma hoi tho chang buc. 

Co khf khong hoi tho thr khr chang theo duong dan. 

La dqo dan bang mon. 

Nhu kim van chuyen khr cua ngoai dao. 

Chang phdi dong mo dqo vay. 

Dong mo la dai dao toi dieu thien co, tat phai duoc chan su truyen, 
moi duoc tinh vi. 

Hoi tho ung ma do chang hop. 

Co hoi tho ma khong co so hoi tho la hanh sai ma dan chang ket. 

La khong cua ngoai dqo. 

Nhu nay van chuyen hau thien khf cua bang mon. 

Chang phdi chu thien so vay. Chu thien co 365 do 4 phan 1 do chi, chang tot vi chang am hop voi 
do vay, cho dii co gan van hanh nguyen khi, cung van chang the thanh 
dan. 

Chang chi khi chang kit. 

Khi tan den biet lac. 

Cung phi duoc khong sanh. 

Dang tiec lam ngay trade mat. 

Thi nguy hiim cua chu thien chua ngay trong do. 

Vay o tren da noi ro ve chu thien nguy hiem. 

Pham duac quy Id (ve Id). 

L6 o duoi dan dien, cung goi la trung cung. 

Neu van hoa chang dun ndu. 

Thoi khac thoi hoi. 

Thi dm khi lai con. 

Am khi la do loi o dan dien hoa chang den. 

Chung ma qudi hien, deu do nhu vay. 

Chu ma quai hien nhu am nhan quy than, phai ngay do diing vu 
phong (gio manh) ma thoi, lay vu hoa (manh) luyen, chang vay thi am 
khi thang duong khi, an tang se co benh nguy hiem vay. 

Vd binh thuang vo su, neu mat thi chdy Ian. 

Thoi khac diing hoi tho hu (nhe dai). 

Sai lam neu an chat thorn cay (huong lat). Luc Dan thanh, tranh an chat tham cay, se tan khi gay nguy hiem. 

Met nhoc than tarn. 

Than tarn co met, thi 16 hoa chang sieng, co benh nguy hiem xuat 
hien. 

Me khi dong tinh. 

Dong tinh ay chang phai tarn y dong, ma la dan dien khi dong. Neu 
chang biet dong de thu, tinh de nuoi Ion, thi dan co nguy hiem. 

Dan neu sanh khdc. 

Chang biet chang giac. 

Hoac luc thuc giuc Id ma xuat. 

L6 la dan dien vay. Dan da thanh, toan tai than quang ho tri, ho hap 
chung cat. Neu mot luc mat kiem diem, trong khoanh khac khi theo dan 
dien phan xuat, hoac chay den than truoc, hoac chay ra than sau, cac 
khieu deu co the nup. Neu chang duoc quyet thi khong the phuc ve 16, thi 
bi tau dan. 

Hoac hoi : Lay quyet gi de thu. 

Dap : Lay tinh dinh ma doi dai, xem dan theo duong nao di ra, roi 
nup 6 cho nao. Biet duoc dung cho, dung ho hap thoi den dan dien, dung 
y den dung cho theo dung duong dan ma ve 16, hoac mot dan, hoac nhieu 
Ian dan, goi la thu dan phap vay. 

Hoac luc hoa sanh. 

Hoa sanh do nguoi an uong co dung mon nong, hoac tarn nuoc 
nong, hai dieu do lam dan dong dan hoa chang dung phap, cung se tau 
dan nguy hiem. 

Hoac hoi : Co phap nao cuu duoc. Dap : Ton tudng mot dam may den d trade mat, lay than dan nhap 
den dan dien, thi hoa tiic lui vay. 

Hoac luc thay thuy sank, hoac dm nhdn Men tuang. 

Pham thuy sanh am nhan la am khi vay. Do ho hap hoa dut doan roi 
ndi lai, co canh hien den. 

Hoac hoi : Dung phap nao ciiu. 

Dap : Gap dung ho hap y lay vu ma thoi manh, chang thay phoi 
canh, dan phuc hoi anh sang, moi la dung viec. 

Neu chang duac cuu dung phdp, mat mat tai trong khodnh khdc, 
pham khi man ma dan thanh, co nguy hiem tai luc dang dung ma chang 
dung, chang nen dung ma dung trong khdu quyet vay. 

Phap o doan trade trong Phong Hoa kinh (chuong 6). 

Neu hoa trbn du lai sieng ndng dun ndu. 

Tiic la ho hap nghich xuy hu vay. 

Tuang ho den tinh menh. 

Tiic la lay than phan chieu vay. 

Hoac co y buong thd thi hong tan dien lanh. 

Lai la am khi den nua. 

Dan qudi di, chang lai trung sanh vay (?). 

Nhu tren am khi bien hoa mot bac ( ?). 

Chang phai quyet cua thay thi chang chan, la that chieu. Ma dan lay 
duoc roi thi gap ma sieu thoat, neu tham chap tran tuc, giu lay nua thang, 
mot luc chang giac dan biic bach 16 thi hong bay dien chay, ai tai! Khong 
khong qua roi. Ta nguyen dong chi, biet cho nguy hiem do ma xem xet, ngo den cho tinh te, sieng ma lam, mod giu duoc con hoai ma khong mat 

do. 

Traoc da co 15 chuong, trong co 35 dieu nhd kho chia ro, xem kinh 
ma biet tron, xem ky biet sau, ve sau luc dung cong co the tranh dirge 
benh nguy hiem. Kim Tien Chirng Luan 

20. Hau Nguy Hiem Thuyet Tu xua dan thu nhieu trich dan ma chang tu noi, muon cau toan 
quyet, toan hda that rat kho. Hoc gia phai bat dau tu ngon nen chang khoi 
tho than. Ta vi nhung nguy hiem do nen noi them Kim Tien Chung Luan 
ciing Tue Menh Thu, de bu dap cho chang du do, giup ngudi kho chi co 
the ha thu dieu duoc cung tieu chu thien cong phap vay. Ngudi thien 
trung nhan co de ngung than den dao tarn. Dao tarn ma duoc nhan tarn 
hap thu thi nguyen khi tu ma chang tan, de dung duoc cong tuc la song tu 
tmh menh vay. Mot khi than da ngung tru khi huyet, thi than o khi huyet 
chang duoc ciing biet sao. Cai biet ho hap vang lai chmh la luyen tinh 
phong hoa vay. Luc do than khong the thieu, khong the cham, khong the 
ra ngoai, tuc la chang co the dut ; con o trong : Chi co khong va hu. Than 
va hoi tho cung luyen, dong tmh tuong y, chang ra ngoai pham vi. Chang 
chap co khong la hoa tinh quyet vay. Lai dang biet than an den cho 
duong dong, lay hiep voi co ma chang lia khi, cho khi hoa, tuc la cho 
than dang o vay. Thien Trung lai noi : Vu hoa la thai duoc, luyen duoc, 
luyen am tinh dieu quyet, noi ngoai ho hap bi co. Nen noi dong mo ky 
dieu, tai cong phu nhi khi nghich dung goi la thai ngoai duoc. Luyen la 
hoa tinh, la trong huyen quan, y day dong hoi tho xuy (thoi) huyen co, 
goi la dong mo, do vay ma quat ton phong, van chuyen khon hoa. Lai noi 
: Phong luan da dong san chan dien. Nhan co kham trong am tinh kho co 
the che phuc, nen phai dung phong hoa ma hoa, than khi hoa hop ma 
phat len. Nhu hai vat ma sat ma sinh hoa vay. Ngo Nhat Tu noi : Muon 
giang ma tinh, thi anh sang phat ra ma dong, nhu the da noi ra loi noi 
dieu quyet, la chi huyen quan trong than, khi, khi tarn vat tuong dong 
tuong kich (dot phat) co, trong 16 than khi da lay cung luyen khong the 
dung, gio chang the ra, ngoai chang the lia nguon, than khi hai y dong 
vay cung giam, nhu thu hung giao hop den luc vi te, nhi vat toan than y tan ve den cho. Nhu vay dugc phap dieu dugc, lam sao hoan tinh chang 
hoa, muon chang tu, ma chung chang san la vay. Lai noi : Luyen am tinh 
la tu a cho an ngu coc 100 vi hoa tinh, goi la tan dich, de tu duong ngu 
tang haii thien, deu thuoc can ba chi ngay dem nuoi duong chu than, ma 
den dan dien, tuc la am tinh vay. 

Tinh kia thoi khac tac quai, giao loan tarn quan, dan dong nguyen 
khi tan tiet, do vay ma luyen, Nguoi co biet trade tran canh den traoc, ma 
lay hau thien than hoa gom den trong 16, la lam moi dan hoa vay. Roi 
dung thac thuoc noi gio, lay gio quat lua, lay lua co dong tien thien 
nguyen khi chan hoa, nhi hoa cung nhau tuong kich, duong hoa thang 
vay. Am tinh hoa thau chu than, sao hoan tinh chang hoa, quai chang 
diet, dao chang thanh vay. Lai noi : Van hoa la than khi tuong dinh ma 
chang dung vay. Chan nhan noi : Viec tu ban dau la giu o cho tham uyen, 
che dau cho sang suot, duong cho toi tarn ma sau moi co the diing dugc 
vay. Pham noi chang dong, ma lai noi van hoa la sao vay. Than khi tuy 
noi chang dong ma ho hap khi lai phai cu thoi mien mien chang dung 
vay. Xua noi : Xuy hu la on duong, la dinh ma y hu trong. Lai nua hoa 
dugc cho phong thoi nhe hoai thi hoa chang de lanh dugc, nen se hoa ma 
am ap, vay van vu hoa chmh la dung de dieu dugc. Pham dugc da dieu 
ma tu san, chang nen bo vu dung van, vay chang biet luc dugc san, ho 
hap van vu hoa deu khong cho dung vay. Nen noi : Dinh tuc la hau chan 
dien. Da noi chang dung ho hap hoa ma dugc san, moi chang phan tan. 
Vay cai dieu tai o than khi ciing tuu cung chieu ciing dung vay. Lai khi 
do, dugc gia non, dien cham som, lai phai hoi bi truyen tuong hoi tuong 
li co thai thu, dau dam noi ra. Ma thai thu quyet, chang dung vu hoa, 
dugc yen thi ve 16 vay. Pham thang giang hoa kiem van vu ma dung, nen 
noi : Nhu ma bien cuong, cuong ma bien nhu, cuong nhu la dan dao dieu 
chi, cho den luc duong hap co nhap ma thang, la noi vu. Con ho co hoi 
ma dinh, la thuoc van, lai lay luc am ho co thoi ma giang la noi vu, con 
hap co tien ma dinh la thuoc van, nen noi : Luc luc co moc due vay, ngay 
do, luc mao dau bo vu toan van, chang tho, trong tho ma ngam tho, tho 
ay chmh la dieu duong sanh sat co vay. Lai ty ngo dieu tai thang giang. 
Ma lai noi : Co moc due, la bao mot gio tarn khac, ma mot ngay co 100 khac, dieu nay noi tu khac la thuoc moc due phap vay. Lai quy can van 
hda dun nau bo giup la duong dan dich chi, la cong phu phan chieu, ma 
luc dan thanh, bo vu hoa dung van hoa la noi huan chung duong dan 
phap vay. 

Doi vua Gia Khanh bon nam, truoc Doan Duong nam ngay, Hoa 
Duong viet xong o Bac Kinh, tai chua Nhan Tho. Kim Tien Chirng Luan 

Tang Chu Thuyet Sach co the chu giai vi trong sach goc chiia ca mat chua dugc noi ro 
vay. Ma pha chuong lap thuyet tat trade phai dugc chan su tiep nhan, su 
ly thau triet dung cong co cho nen, ve sau phat but, Men minh bach cung 
sach trade hap mot, tuc la chu vay. Neu su ly chang triet, ma dung cong 
khong cho thanh, lay luc nghe sao ngu, mao vong de soan, thi kinh tu la 
kinh, chu tu la chu, sao dang goi la chu vay. Co sach chang can chu giai 
them vi sach goc da ro va da co chu giai minh bach, thi can gi phai ve ran 
them chan ma tai chu lai. Neu cuong sanh vong thuyet, lay cai thong 
minh cua minh ra de bay ve, thi chang dugc chan su ma noi dan khong 
cho thanh, bang giai theo ma, tuc phan lam phoi thu dugc dan, that la 
benh can cua nhieu ngudi vay, Ta viet Kim Tien Chung Luan cilng Tue 

i r r 

Menh Kinh nguyen the goc lay true luan, lai sg hoc gia nhan sai mon ho, 
nen chu trong gia them phan chu thich. Dao hgp Tien Phat chan co, cong 
dung tu minh hieu nghiem, lam thanh 2 mon dang duong nhap that luong 
phuong vay. Khong phai lam tot cho ta, ma vi ngudi sau can chu giai do. 
Bi quyet phan phuc dugc giang minh bach, cho quan trong bay ro, cong 
phap chan chanh de ha thu, Tien Phat vi te that su, khong mot chii mot 
viec nao lai chang chi ro, tat ca trong 2 cuon do. La sach dugc bao toan 2 
nha, ngo triet nguon coi, tuc chang ngoai dai dao ma dong quy. Cuu canh 
tmh menh tu minh do. Ten tuy phan Tien Phat, ma diing chan cong, that 
tuc la mot vay. Cho day cua Thay ta von lay nguyen tong, theo cho tot 
ma chang mat tmh menh, tranh doa lac vao cai thay thien kho, ngay doi 
nay ma thanh Dai Dao. Nen ta luong trade viec vang thay cac con kho tu 
hanh da tao them phan chu nay vay. Do day nen noi khong can chu them 
nua. Het